Home Lahkhom VANNOI A AHOIMO PENPA THUSIM

VANNOI A AHOIMO PENPA THUSIM

500
0

MORAL-

ACHAN CHUNG A LUNG OILOU, NEIPAP KILO SET HI AMA DIA MANTHAH NA AHI.

Written By- Gogou chongloi
10/10/2020
7219368063

Masang lai hin lenggam khat hi ana um in ahi. Chuleh hiche lenggam sung ma2 ahin, hiche mihoimo pa Chu ana um in ahi, mihoimo a kithang pa Chu a inko asopi hocheng lah in amapa Chu adamsot pen in ahi.

Ama pa Jong ahoimo var jeh-chun, lengpa in-jong khopi sung’a Chen sah nom lou in ana thet bol jeh-chun khopi pam lang lou jao munkhat hin, ana Chen sah in ahi.

Chukit leh amapa jong chutia ahoimo var jeh-chun, nungah ajol leh ahel jousen Jong adei pon, ama dingchun hinkho genthei umtah khat Chu ana hitan ahi. ajol jouse anom pen umlou ahi tah jih in, Chang in lung thomhao tah in, hinkho Chu ahin mang peh jingtan ahi.

Mihoimo pa hi loukon in ache in, sun hin aki chol in asun tou nachun, achang a aki ngaito jing lai hin, jinei lou theilou ahi jeh-chun, jinei ding lung ahin geltan hinlah koiman adeilou jeh-chun, agel lam2 ahithei aum kit pon, ajo jo nan ipi hileh pute chanu ga vil ding himai tante tin lung kigel lhah na khatchu ahin neitan ahi.

Hichun phatle nikho ache Jing in, ama pan jong hapta khat jou hin, a in le lou da lhan apute chanu vil ding in akal song dohtan ahi, ama jong akal sonma bang in apute khopi Chu aga lhungtan ahile, apu pa in-jong atu pa mel amu chun akipah lheh jeng in ahchal khat atha peh in, vaset in aneh sah tan ahi.

Hichun ama jong apute inchun ahung um in, apute natoh hihen lang ipi boina hita jongleh aki thopi Jing in ahile, ama jong lhakhat langpi hi ahung um tan, nikhat apu pa kom hin amanjong alunggel jouse le aki nep najouse abon in a-pupa kom chun asei tan ahi, apu pan Jong atu pa jah chun tupa iba kilo dingham nang in nadei pen2 kijol in-lang anom pen2 Chu naji ding in kipui maitan tin, asei peh tan ahile atupa jong akipah lheh jeng in ahi.

Hichun ama pa in-jong a-pupa phatsah dungjui in apu chanu te Chu ajol toh gom in aum in ahi, hinlah ama kinep na bangle lunggel bang hita lou in a-pupa chanu te numei sagi lah chun koima anop peh pen aum kit ta pon, hichun ama pa jong lung agel2 leh ahinkho chu aki dei pon ajo nan lhase tah in o so in ahung kap doh tan ahi.

Aki Nep na le alunggel bang a lhung joulou ahi tah jeh-chun, a-pupa insung Chu da lhan a inlam jon in lhase pum in ahung ki nungle kit tan ahi, hiti chun ama pa jong Chang in lung leng vai pum in hinkho amang Jing in, nikhat hi achang a aum na hin, nungah lim le mel hoitah khat hi a e tih a jong amu khah jong hilou khat hi asem in, hiche lim Chu aji nu bang in agel in lung mong tah in hinkho ahin mang tan ahi.

Alung len phat kom le hiche milim chat thei lou Chu toh aki houji in, ajinu houpi bang in ahoupi ji in, hiti chun ama le ama aki lhem lungmong Jing tan ahile, lhani lhathum langpi hi ahung Che tan ahi. Chutia hinkho ahin man chun ajo nan ama ding in lungmon na aum thei tan ahi.

Nikhat mipa chun alim sem Chu Inna ada lhan ama vaikon in ache in nilhah lam hin, natoh kichai jou in inlam ahin jon tan, in alhun jou hin ama pa in-jong a insung ho jouse ana kijut theng sel chu ahin mu tan ahileh, alung dong lheh jeng in, kino thim tah hin bu honding ahin tikit tan ahile bu le me jong hon minsa ana hikit tan, hichun mipa jong alung kham lheh tan ahi.

Hiti chun niseh le vaikon in ache Jing in, avaikon inlhun seh leh insung ho theng sitset in ana umjing in Chule bu le me jong honmin sa ana hijing tan ahile, ajo jo nan mipa jong ati jong aja in alung jong alungkham lheh jengtan ahi, jan hin aki ngai to kittan ahile insah inlhang dohding lah loujao a ama bou um ahi kit jeh-chun, emu mo lew in ajan gel tan ahi,

A-jing nikho ahung hikit tan, angai bang in ama pa jong vaikon din ache kittan hinlah hiche nikho chun, vailou kon talou in khopi mol ngahmun in aum den in sun angah tan ahi, sun ahi phat chun mipa jong inlam Jon in aki nungle in, guhthim chan bang vangkah chun insung Chu ave lhih tan ahi.

Chutia avet Jing lai chun, ajal na Khun pang a milim asem ada lhah Chu nungah melhoi tah ahung soh in, insung ho Chu ahin sutheng in, nungah nu Chu aphun in, eta bang a esuh theng jongle angai2 tin, aphun toh asuh theng akop tan ahile, pasal pa chun nungah nu Chu hoi asa var jeng in chomkhat set pi ave den tan ahi. hichun mipa injong nungah nu kihei lan kah in, khut khat in kot ason Hong in amat toh achop atho jengle, nungah nu chun nei lhan neilhan atin hinlah pasal pa invang nalha pong’e kaki chenpi tei2 ding nahi tai ati tan ahi.

Hichun nungah nu in-jong pasal pa jah in, neilhan eini eki Chen ding ahi, kapa in nagen thei na na het pih jih in achanu Chang khat a it pen hijongleng nangto kicheng dia eihin sol ahi ati tan ahile hichun gollhang pa in-jong alha tan, hi che nikho a patchun ama Ni jong ahung kicheng lhon tan ahi.

Nikho ahung che Jing in Amani kichen najong lhakhat ahung lhing tan nikhat hi numei nu in-jong mipa jah in heu masang a kalim nasem bang chun khat semkit in kadeije atitan ahile pasal pa injong ajinu sei bang in alim khat asem kittan ahi,

Nikhat pasal pa hi gam a ache na hin, ajinu lim chu ana kipoh doh khah in agam chena hin ajinu lim poh chu ahin kitah lhah khah sahtan ahi, pasal a nungsang chun hichi gamsung a lengpa sohte chun mipa jinu lim chu ahin mudoh taovin ahi.

Mipa jinu lim Chu lengpa sohten amu2 u chun hoi asa thei lheh jeng un alah uva chun koima hoi salou aum ta pouvin ahi, hichun alah uva luboh pen pa chun limchu aven hiche hi lengpa ji in kipui peh le e lengpao toh kilom intin lengpa jong lunglhai lheh inte tin, lengpa komma din limchu ahin choilut taovin ahi.

Lengpa sohte jong lengpa angsung ahung lhung taovin, lengpa kom chun lim Chu ape un lengpa hiche nu hi nang jiding in kadei sah lheh uve tin limchu lengpa ape tao vin ahile lengpa injong aji ding in adei lheh jeng tan ahi.

Jing nikho in lengpa chun gamsung mipi akhom kim vel in mipi jah chun hiche lim a nungah nu hi kagamsung a konna kaji ding a ei hin pui peh pen2 kagamsung keh khat leh kanei kagou akeh khat kapih ding ahi tin, ahin thupeh tan ahi. Hichun mipi jouse aki khen taovin ahi, phatle nikho ahung chal Jing in, nikhat numei nu Chu vadunng a aga kisil tan ahile,

Lengpa sohte lah a pasal khat hin numei nu Chu ahin mudoh in, apet2 in lengpa kom in aga seisoh tan, hichun lengpa injong asoh te asol in koi mi Chule hoilai umham ti he toh din asohte asol tan chubang chun asoh ten Jong hiche nu chu aga khol un ahile, koima dang hilou in loujao a mihoimo pa jinu ana hitan ahi.

Mihoimo pa jinu ahi ahe doh sun chun alung dong thei lheh jeng un ahi.hichun lungpa chun lungthim se ahin gel tan, epi kilo leh ajinu hi kalah peh thei dem, tin lungthim ahin geltan ahi.

Nikhat leng pa hin hitin lungthim ahin geltan ahi, asohte asol in mihoimo pa Chu agakou sah in lengpa in-jong, mihoimo pa jah chun hitin asei tai.

Lengpa: nangpa hitin bol Hite Jing nikho leh keiman an neh tuitah in nabol peh ing ting, nangman ne inlang nava set a naneh jou tengleh ka insung a um, nadei pen2 khat, nakhut in tham in lang hichu kilah jengtan tin asei tan ahi.

Hichun lengpa in-jong chutia kabol jou phatle, keijong chuti ma chun nei bol in tin asei tan ahile, mipa chun lengpa thusei Chu pellou theilou ahi phat chun anop pih tan ahi.

Hichun mipa Chu lung gim tah in a inlam ajon tan ahi. in alhun jou in lengpa thusei Chu lunggim tah in agel tan ahile ajinu chun ajipa lunggim ahi Chu ahin hedoh tan hichun athu adongtan, ahile ajipa in-jong lengpa thusei jouse Chu asei pih in ahile, apet2 chun lengpa lungthim Chu ajinu chun ahin man doh tan ahi. ajipa kom chun hitin asei tai,

lunggim hih in jing nikho le lengpa insung a an naneh a nava set phat le lengpa room sung lang in lut le chun box len tah khat um ding ahi, hichu Natham ding nahin kipoh ding ahi tin avai lhah tan ahi.

A-jing nikho in lengpa jong kitep na bang in mipa Chu akou in an le tui vaset in aneh sah tan. aneh jou phat-chun lengpa in mipa jah chun, tun nadei2 tham inlang hichu kipoh inlang na inlam kile tan tin asei in hichun mipa in-jong ajinu thusei bang in lengpa room sung a box umchu aga tham in a inlam in akipoh tan ahi.

A-jing nikho ahung lhung kittan hichun mipa in-jong lengpa neh ding in anle tui asem pih in, lengpa Chu akou tan ahi. lengpa jong akou bang in ahung in thupi tah in an ane in aneh va ding kon hin, mipa jinu chun in-pam a kalbi-keirak nemdeh duh khat ahin choilut in jal Chung in akal doh in thil hol beh aki san ahi,

lengpa jong a anneh ahung va tan hichun mihoimo pa jinu Chu tham ding tia agot leh, jalchung a aum jih chun langpa injong tham tei2 ding tin kalbi-keirak Chung a chun alem tan ahi.

kalbi-keirak chu anem dehduh jih chun kithang lha khang nge ti, tijat jeh-chun kalbi-keirak Chu akituh in akal tan ahile mihoimo pa Chun, lengpa jah in lengpa nasei bang le nathu tep bang in kalbi-keirak hi Natham kha masa pen tai tin lengpa nop le da umlou in kalbi-keirak Chu aki choisah tan ahi.

Beita


MORAL- ACHAN CHUNG A LUNG OILOU,, NEIPAP KILO SET HI AMA DIA MANTHAH NA AHI.

KAKIPAH-AE.

Thusim hi anom lheh e nati le anoiya “LIKE” button khu meh in writer ho na support nau vin, chule seinom nanei le anoiya comments nahin bolthei u ahi.

Thusimbu Machal jing thei na ding a pan lanom ho kipah tah in lem ahijing in ahi anoiya button “Click Here” khu meh utin details anasim ute.

Previous articleTHINGLHANG NUNGAH NU-III
Next articleKathilto Gimnei-13