Home SK Sitlhou THUMOP

THUMOP

300
0

~s.k sitlhou

Pasal khat hi thi ding in jalkhuna a lum tan, aman jong a thi masangin a chate koma thumop anei tan ahi. Pasal pan jong a chate chu akou vin, “Henmang, nang alien pen nahin, Bolero inei uhi nang changin, Vumlien nang changkuong (paddy field) changin lang, Veithiem nang jong na dongmapa chu ana kichen pi tei tei in. Thanghen, nang ka chapa neo pen nahin, na Pa in kana bol ji bangin, Lhainem Dukan a khun bat in thil la ji inlang, sum asah na di na nei lou tieng Dukan nei nu khu ana jotjot ji tan” ati pieh ie.

😂😂😂✌

Previous articleCHRISTIAN MASA
Next articleGARI JUI