Home SK Sitlhou SU KA NEI POI

SU KA NEI POI

529
0

~s.k sitlhou.

Nungah senior tah khat hi Golhang khat nin adei jin, hiti chun anu te koma asei jin, tucha becha akipui uvin Nungah nu chu aga thum tau vin ahi. Nungah nu chun Pasal anei nom nai pon, hiti chun cha om ho koma, “Pasal nei thei ponge, Su kanei poi” atin ahi. Hiti chun Cha om ho jong sei di he ta lou vin aki khen tau vin ahi. Su nei lou va aum di chula atahsan pou vin, avel la che kit na, cha ga om kit di la min, “Su dei ei hisah un te” atiu vin, lunggel ngaituo na abuoi lheh jieng uve. Che kit di le che kit lou di angaituo un, abuoi lheh jieng uve.

😁😁😁🖐

Previous articleKA DAMSEL TAI
Next articleHINKHUO NOM