Home Gogou Chongloi NUTHU PATHU NGAILOU

NUTHU PATHU NGAILOU

97
1

CHAPANG NU HINKHO

πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’
(7219368064)

Arranged: Naocy Haokip

Heart touching

HINKHO THUSIM.

Masang laihin Gracy kiti nungah chapang melhoi tah kum somleget (18years) numei khat hi ana umin ahi. Amanu hi insung nomsa tahte ana hin chuleh insunga din chanu changkhat jong anahin ahi.

Chanu laigil ga changkhat ahijeh chun anule apan ana lungset lhonin ana homtho lhon lheh jengin ahi. Aneova kipat’in school pha in ahung kaiyin amajong nungah melhoi tah ahi jehchun akumle alha in toh nai hih jongle gollhang tampi aching athem amanu jol chu adim jengin ahi.

Ama jong chapang ngol ahitah loujeh chun insungin anu le apan hilna thei chanin ahilji lhonin adeh a anu chun achanu koma ahilna thupi penchu ahileh

” Boi….ve’n nanu keile napa in kadeipi pen lhonchu ahile na lekhasim hi nikhat leh service neina thei teidia lekha phate cha nasim dinghi kadei sah lhon pi pen chu ahi. Nangjong nungah lhing nahitan pasal neithei jong nahitai hijongleh hiche ho jouse sang in na lekha sim hi athupi penin koiyin.

Kasei hi najui louva ahile na lekha simjong hung boiyintin khonung leh naki sih nikho hunglhung ding ahi. Tin phate chan anu chun ahiljingin ahi.”

Phatle nikho ache jingin Gracy anu’n ana hilna bangin mimelhoi ahijehchun Gollhang tampi ama jolding chu aki vatpon ahi. Hinla Gracy invang anu’n ahilna atuhdet’in dongma langin akisa boipon ahi. Langkhat’a Gracy chu alekha simna munin pasal khat hin hajol in ajol’in Grasy chu umje touje hemo leuvin alha jingtan ahi. Ahinla Gracy invang anun ahilna alhaso dehpon itobanga aha jol vangin akidoi dehpon ahi.

Phat sehleh hiche Gollhang pa chun Gracy chu ummo toumo in asuboi jingtan ahile ajo jo nan Gracy injong hiche Gollhang pachu ahin moh lungset dohtan ahi.

Jan khat hi Gracy chun anu le apa komin kaloi ho toh party a kache diu ahi, tin aseitan ahile hiche party hoa hi numei jan noiya potdoh apha poi tin ajahda lhonin ahi, hinla avel velin asei jingin hijongle anu le apan apha ase ahet lhon jeh chun aphal peh deh lhonpon ahi.

Chutia anuleh apan aphalpeh loujeh-in a room sungin kot akikam khumin aumtai, Gracy hi 16 years bou hinalai ahin party chu jan pung 8/9 lah a kipan ding ahijeh chun anu apan aphalpeh lou ahi, chuphat chun amanjong guhthimin a room sunga chun akigon pung 8 ho ahung hiphat chun window apat achomlhan party munlang chu ajontai, party chu nom asa mama jengin amanjong ju themkhat adonin, aning langa pasal khat kum 30 vel ho khat hin ahoupi leh Gracy jong atha nomin hoijong asahthimin ahoulim thep jeh chun pung keh lang set anakihoulim lhon tan, pasal pachun agah kiss leh Gracy jong atha anomin akipah mama jenge.

Pasal pa chun Gracy koma chun keiho in kom langa khun pung 12 langleh party khat umkit ding ahin nahung nomlouham atileh Gracy jong anompai jengin chomkhat jouvin car umna lang ajonphei lhon tan, pasalpa chu akham thim tahjeh chun alon thim tan ahivangin Gracy chu car sungin atoudoh thou thou tai, akipatdoh lhonin pasalpa chun Gracy agah ngong koiyin akhut khatlang chun car chu atol’in Gracy chun lungset’in na gari tol chu ol toldomin lang chingthei domin tol’in agah tileh pasal pan olmo hih-in atin, ati jou jou chun light khat ahung vah lap’in chomkhat set jouvin Gracy chun kho ahin hetleh louina ana umtan, atahsa abonin anan akhut chu anah nah-in them chakhat achat thei ham hame
Gracy in nurse nu komin ipi kati uham tia adohleh nurse nun jan nilhah achu na car lhon accident ahi atin, lucy ahileh kaloipa chu dama hinam tia adohleh nurse nun amachu amunin athidentai atipeh-in, Gracy chun ahileh kakitatopi car chula??atileh car sunga chu mini um ahin amani jong amun chun athiden lhontai atipeh-e.

Gracy chu akisih val’in akap’in kanu kapa thu chu anangaileng hitilouding kahi
Gracy jong adamdoh louding akihet tan nurse nu komin lungset tah in kanu kapa komin keihin kakisih val’e nathusei lhon ka-ngailou chuleh kahin ngai lhon val’e nei natipeh thei diham lungset tah-in tin aseiyin, hinla nurse nuchun akhutchu atuh peh-in athipbeh jeng e,

Chomkhat jouin Gracy chu ahaina abei tan
Doctor pan.. Ipidinga Gracy in anu apa koma neina seipeh-in ati thucheng chu nadon but louham? Tia adoh leh…Nurse nun iti kadonbut thei ding ham akitatopi lhon car chu Gracy nule pa ahi……Gracy ina aumlou ahet lhonphat a chu ama holdinga hungdoh lhon ahi atipeh-e.

Thusim hi hoitah a ivet leh chate nang leh kei seingailou jeh a insungmin hahstna thina jachatna atothei ahi tihi hoitah-a mudoh thei ahi.

Naloi hihen nadongma pa hijongleh judon puma gari atol dinga ahileh na program cancel naboldi chu thilpha pen hung hiding ahi.

Chuleh judon mi gari tolna a toulou chu aphapen ahijenge.

Nulepa thu ngailou chun hahsatna ato ding ahi,” tin Bible’in jong eihil’uve, chate ho Nulepan ithina diu eihil ngailouvu ahijeh-in Nulepa thua nun ding sumil hih-in.”

©️Copyright.

Thusim hi anom lheh e nati le anoiya “LIKE” button khu meh in writer ho na support nau vin, chule seinom nanei le anoiya comments nahin bolthei u ahi.

Site nalut a notification pop up hung potji ho allowed anabol ji uvo maban a thusim thah ahung ki post teng notice namu ji diu chule Bell button a subscribe kiti chu meh un.

Previous articleKANGAI CHULLOU ZOUZAM-I
Next articleNUPA KICHEN KITI HI IPI TINA MONG MONG HAM ?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here