Home SK Sitlhou NUMEI LE JU

NUMEI LE JU

522
0

~s.k sitlhou

Numei le Ju hi gah tekah ute, kibah na tampi anei lhonin ahi.

1. Ju hi aman tam hihen aman lhom hihen ki kham thei suoh hiel ahi. Numei jong aman tam hen lhom hen agai thei suoh hiel uve.

2. Ju hi rong (colour) dang dang um jong le Ju ahi thou ve. Numei jong avom, angou, asan um jong leu numei ahiu ve.

3. Ju i don le khuo aki he pha jipon, Numei koma ium jong le khuo aki he pha poi.

4. Ju don mi chun aju don pi pa angailu in, Numei in jong adongmapa a ngailu uve.

5. Ju hi guhthima kidon ji ahin, Numei jong guh thima ki kou doh ji ahije.

6. Ju hi jan tieng le aki don nom ie. Numei jong jan le kihel nom ji ahije.

7. Ju hi kha (bitter) lheh jong le kidon ji, Numei jong phamo lheh jong le kihel ji thou ahi.

8. Ju don dan hi dan (rule) aum pon, Numei jong abol dandi dan aum dieh poije.

9. Ju hi changa don anom pon, Numei jong changseh a hel anom dieh poije.

10. Ju hin hinkho asuse in, Numei phalou in jong hinkho asu se e.

😀😀😀✌

Previous articleLUNGCHOM
Next articleAJI LUI