Home Lahkhom LUNGSET HINKHO KAMAN PISA-V

LUNGSET HINKHO KAMAN PISA-V

761
0

Somasa banjom
Episode-V


~Gogou Chongloi


Hichun Kenjong Lucy Chu,, houpi ding kanom lheh jeng in hinla, avella Lucy a kon kamcheng ngeilou jahding bou kalung in alang in, hijeh-chun kahoupi nom lheh vang chun kahoupi ngam ta pon ahi,,

langkhat a Lucy in-jong eihin houpi nom ma2 jeng-in hinlah phat masa a eina hou na le,, eina suh genthei naho alung a agel doh ji teng,, Ema seithei lou-in akam kisip peh abang jitan ahi, hichun Naomi hin ( cha-tea) ahin dom lut-in,, Naomi chun hi-o heu-mangboi cha hi tui hih jongle don lhon o tin kipha lam tah in ahin sei in ahile,, keijoh kale kiphatlam jo kittan ahi,hitia kale kiphatlam Chu Lucy in-jong ahe them in,, hichun Lucy in-don o heu-mangboi tui jouding hi-hih jongle neidon peh o ahin ti chun kaden,, Lucy kahoupi a kipat kamdam o-nem hew cha,, eihou pi na amasa pen ahi jeh-chun,,

kalhaset toh kipa kakop Lew jeng-in ahi,, hichun kaloinu kimneo ahung lut-in, Naomi Jong kakomma ahung tou-in hichun,, Lucy Chu room sung lang’a aga lut in,, ( sum-money) tam thimpi hi ahin choidoh in kajah in,, heu-mangboi hichi hi lungsed tah in nei lah peh in atin,, keilam Jong ve-ngam lou in aum in,, langkhat a seidin Lucy thil bol umchan jouse chu,, kahe them in,, kenjong Lucy ipi dia sum hi neipeh ham? Kapa toh kana toh Naman,, sum alhing kei in kakilah naije,, akhoh poi,, katin ahi, ajeh Chu kaloinu kimneo toh Naomi chun,, athu ahet doh dingchu kadei lou jeh-chun kapa toh toilet Kasem nalhon sum toh chun agom a kakaikop ahi,,hichun kimneo toh Naomi chun,, keini umchan Chu ahe them lhon in,

ama ni Chu room chom lang in aga Kidai le2 lhon in ahi,, hiphat chun, Lucy injong guhthim a mitlhi kitheh pum chun,, heu-mangboi vaigei lheh ta Jong leng,, lungsed tah-in phat masa a kana suh-genthei naho le,, kana lhiso sah naho jouse,abon in Pathen min in neingai dam o ahinti chun,, o, kaden,, nidang laija eina mu jongle, lungdam na neikha lou,, keijeh a kipa na hinkho neithei lou,,, Lucy in kakom a ngaidam thu ahin sei chun,,kidang jong kasa var in,, kalha Jong ale set doh lew jeng in ahi,,

hichun kenjong,, Lucy kom in Ema bolkhel Suh khel nanei poi, ipi dia keikom pentah a ngaidam nathum Hamm? keijoh neingai dam in,, ajeh-chu Kahi na kihet phah lou, nangto tekah thei Kahi lou dan kana kihet doh lou, kamai a jachat hepha lou, mi-chu kana hilam kaki het phah lou ahi,, tua kakom ma ngaidam nathum hi min jakha le nanoise ding ahi,, kakom ma ngaidam thum din kahin phal poi,, genthei in genthei ga ne in-tin,, genthei kei chan dia lom Kahi,, katin ahile,,

Lucy injong heu-mangboi,, tin Ema seibe theilou in akap tan ahile,, ka phone ringing ahung in kenjong kavet le kanu hin,, eihin houpi in,, eihin kou in kenjong kaloinu kimneo Chu kakou in,, inlang chidia kahung lhon got le, Lucy chun eikham lhon in,, kenjong Lucy phat dang2 tengle hungkit ji lhon nang’e tin kahin dalha lhon tan ahi,, keijong in kalhun jou in, Lucy thusei ho Chu kagelle kidang kasa in, Lucy in eina bol naho aki sih pi ae, tichu kahin he-chen tan,, hinla langkhat a gel din, eina suh genthei na asan var jeh-chun kalungsed lheh vang in,, avel in genthei thoh kit ding kangap cha ta pon ahi,, kagel thei ta pon ahi,, hichun a-jing nilhah an-neh jou hin bolding umlou jeh-chun,, kamoh tou2 in, fon kaki chem in ahile massage khat ahung in ken Jong kave’n ahile,, massage Chu Kasim in ahile,,

heu-mangboi Lucy Kahi ae, kahin houpi nom’e lungsed tah in call neihin pickup peh din kahung tao ae,, tin,, aki sun in kenjong donse lou in kahile,, call ahung kittan,, hinla ka pick peh pon,, a ring achi jou hin, khatvei call ahung kit in,, kenjong pick chom lou in ring kachi chai sah kittan ahile SMS ahung kit in,, heu-mangboi,, nami lungsed na ngaidam Chu changjou louding Kahi hitam?? Lungsed in neihin tongdon ding kanom’e heu-mangboi, tin,, ahung kittan ahi,, hichun kenjong ka reply in,, Lucy kabui ae,, tin ka-reply pehtan ahile,, reply Chu ahung paikit in,, heu-mangboi,, lungsed tah in nami ngaidam na kathum chu neingai damjou,, ngaidam joulou neihin seipih ding kangah ae,,

heu-mangboi nang’a konna ngaidam Nathu kajah ta kahsen avel-in an le tuijong nethei pong’e thiding hijong leng thichan gei in thoh pi mai tang’e,, tin,, massage Chu ahung in,, hinlah keivang ejat in massage hung jongle,, eina suh genthei var jeh-chun,, kalung sung pat-chon bang a nemjou talou in,, kalung Chu songpi bang in atah-den tan ahi,,Lucy in kakomma ngaidam ejat a athum vang chun, kalungsung Chu atah-den tah jeh chun, Ema Jong lunggel in kanei thei ta pon ahi,,

nikhat von kasop na in ka phone Chu tuilah in kakheh lut sah khah tan,, hichi a patchun kenjong fon kahin choikit ta pon ahi,, langkhat a seidin Lucy injong ngaidam kakomma athum chu,, Ema cha donbut na kanei Lou jih chun,,Lucy injong anle tui Jong neta lou hin,, hiti chun hinkho ahin mang tan ahile tahsa dammo na ahin nei lotan,, ahile,, Lucy Jong hospital dung ho in ahin Jen pan taovin,, hinlah tahsa dammo Chu hijongle keikomma ngaidam athum chu tahsa dammo kew hilou in lungsung dammo na ana nei chu ana hitan ahi,,

Hichun,, ka fon set jou a pat chun Lucy injong eihin houpi thei tapon,ahi,

keijong,,bol ding tohding kanei Lou laith ahi jeh-chun,, thinglhang gam ah thing bollin kagam ge tan ahi, hitia hapta khat kahung ge nung in jankhat hi kajan mang in,,munkhat hin kana emu in, keijong kahung khah doh le, Nisa lhumding kon, don hin kahung khang doh in ahile, kamit in amu phah nachan2 kavet najouse Chu, angui in kalunghel danchu, atepi ding aum pon ahi, hitia lunghel pum ma kaki hei le2 lai hin,, ka kom a konna gamlha loubeh hin,, Lucy chu ana din a, einung ngat toh kitoh chet in kagal mu akitoh in,,

hichun kenjong Lucy kakou Pai in, akom lam cheding katin, kache leh kamasang lhon chun,, kom lentah hin eikhen lhon in,, keijong Aban kache thei Lou ding phat chun,, Lucy Chu kakhut jap toh thon,, kakou2 tan ahile,, hichun pasal khat hin Lucy Chu akhut in atu in akikai tan ahile,, akou toh thon,, lhasetah in kakapi tan ahile, keijong kahung kap khang in, kachung jouse chu, ka ulchim in eina chup lha jengtan ahi,,

hichun kamang a Lucy’n kakou lam Jong hepha lou hel a einung ngat a eida lhah Chu kagelle,, Inna kaum a kahung pot doh masang a,, massage eina thot hochu kagel to le lhaset nan eibom in keijong athah beh in Lucy kahin kapi kittan ahi,,

Nikhat thing katan2 le kathing tan chu,, ngahkhat a ding chun katan chai in,, hichun keijong thing Chung in kakal doh in,aki chol toh thon, gamle lei,, amolle alhang ho Chu kave’n kamao2 le kalung ahunghel in Lucy kahin ngai najong ahung lamdang dehset kittan,, hichun natoh ban tong jom thei Lou in,, puldou nan eihin lhun khum kittan ahi, kage na buh lang Jon in kaki chol tan ahi,Hichun,, Lucy in massage a eina houpi naho le, kakom-a lonlhi lungpum a ngaidam athum naho,, nang a konna ngaidam thu kajah masang sen,, avel, a anle tui nelou a puldou pumma hinkho Aman ding thu ho asei chu,,

kahin thah gel doh kittan,,ahinla masang hinkho a eina bol najeh chun,, avel in lungsed ing ting,,hijong leng kho nung le genthei na hikhan te tinjong,, kagel in,, abang le ngaidam Nathu sei a,, chutia eilungsed mong2 ahile,, kalung a um ngailut nale lungsed nahi,, sei jeng a kilungsed hinkho Chu mankhom dingham tinjong kalung in kagel ji in,,

kalunggel aboi lheh jengtan ahi,, langkhat a seidin,, chule Lucy tailou koima dang lungsed ding kagelle kagel mo ji in ahi,,khatlang a seidin,, Lucy Jong ama kinep na le lunggel bang a,, keija konna ngaidam thu ajah Lou phatchun,, anle tui don lou in puldou nan hinkho amang jingtan ahile,,adammo nachung in ahung ha dammo be kittan ahi,, Lucy hitia adammo jeh-chun seiboi injong,, Lucy adei chat jeh-chun, Lucy te in aga cheji in, hinlah Lucy invang seiboi Chu amu nom him2 pon ahi,,

nikhat seiboi Jong Lucy komma ache ngai bang in,, aga Che kittan ahile,, Lucy chun anat lal lheh vang in seiboi Chu atoupi in,,hichun seiboi kom in,, heu seiboi nakomma kasei nomkhat aumme,, neilungsed,, neingai lut Jong kahe nai,, hinla ka-u mangboi a konna ngaidam thu kajah masang kahsen, neilungsed nahi sang thei pong’e,, hiche sang chun nahin lungsed thei dingkhat, kihol tan kei khankho ding gelda tan,, neilha ongtan nungle naki sih nading bep ahi, tin, hoitah in alha doh tan ahile,, seiboi injong seibe ding ahet lou phat chun,,

akipat doh in ada lha tan ahi,, langkhat a keijong,,kana toh ding Chu kahin tong Jing in,, hapta ahung lhin Saturday nilhah lang in,, kahung suh tan ahi,,Hichun,, nilhah lang pung 2:30 pm ho vel hin keijong,,bazar kaga Che in ahile, seiboi loiho lah a, sempu toh kaki muto in, sempu Chun eimu2 in, kakom lam ahung in, kenjong sempu Chu, kihet mosah khum a da lhah ding katin, hinla,, sempu chun eihin kou in, kenjong ipithu hikit ding tam tin, ki hol lal tah chun, kangah in ahi, hichun sempu injong kakom in, kipha lam pum in, mangboi seinom khat kaneije,,kasei thei dingham?

kasei ding hohi lungsed tah a, neingaidam dia kahung tao masat Chu ahi mangboi atin,,kenjong ipi thu hi ham? Sem,,Kiphatlam na ding Ema aum poi, nalunggel Chu sei doh jeng in, katin ahile, mangboi,,phat masa a Lucy toh,, kimneo masang a, kana, jumso naho jouse Chu tunnin nakom in ngaidam kahin thum ae,,ngaidam jou ding, hita hih Jong leng neingai dam in,,

mangboi,atin hichun kenjong sem,, ngaidam thum Jong angaipoi,, kiphatlam Jong angaipoi,, katin,, ahile,, sempu chun mangboi kenjong seiboi kichat man a,,hichan Geija Chu kana suhjum khah nahi tai,, hinla nachung a hichan geija ka phat mo nading,,ema aum poije, lungsed in neingaidam in tia,,sempu in,, kagel phahlou beh ngaidam ahin thum phat chun,,

kenjong SEM tunnia Nathu sei hi keijong kaki pah ae,, henge,,kenjong kahin ngaidam ae,, lungmong sel in um inlang,, kingai dam ta Hite katin,, hichun kenjong SEM hoilai pha dia nahung ham? tin kadong tan ahi le,aman Jong mangboi, Lucy tahsa dammo a hospital a aum thu kajah in tin ahile, ave a kaga Che ahi ae,,mangboi tuahi inlang jon ding kaki got ahitai,, ahin ti chun,,

kalung a Lucy in massage a eihin houpi naho Chu,, kahin gel doh pai in,, ahile,, kalungsung Chu lunggim nan kadim pai tan,, kenjong SEM,, ahile, eta bang dinmun gei hitam? tin kadong kittan ahile, sempu injong mangboi,, Doctor hon asei dan un,, Lucy hin natna Ema anei poi,, anle tui donlou a aum pa hin adammo sah ahin,, hichi anle tui donlou a aumthei pa hi, ema dang jeh hilou in, dongma kingaipi anei ahile,, hichi jeh ho a konna hi tei ding ahi,, tin Doctor hon asei un,, agingmo uve,, tin sempu chun athu umdanho ahin seiphat chun,, masang a kakomma athu seiho kahin thah gel doh kittan ahile,,

keijeh ahi dingchu kenjong kahin hethem tan ahi,,Hichun, hospital sung’a Lucy damlou a aum Chu gavil ding, kanom in hinla phat ana geisang tah jeh-chun,, sempu Chu kasuh boi nom pon,, kenjong nidang khatle va vil ding in kaki gellha tan ahi,, keijong sempu toh kihou lim pum in, inlang kahin Jon tan ahi, nilhah an kaneh jou hin,, kaloinu kimneo Jong Inna ahung in kaki hou lim2 lhon in ahile,, kimneo chun mangboi Lucy in nangto kimu to a ngaidam thum ding kanom’e atin,, Nagel thei dingle Jing nikho ma2 leh Lucy ve a eche dingham kati chuo, na on theilou dingham? na on dingle Che hite ana ki gong o na… atin,,

Ema dang seibe sah manlou in eida lha pai kittan ahi,, hichun keijong kaki gel in ahile,, Lucy in kachung a thil phalou ejat bol doh jongle,,donlou a kakoi pou2 le keijih a khulsin achan lo ding kamu phat chun,, keijong ipi hile Lucy kom Che ing ting kimu to pi tange, tin,, kaki gellha tan ahi,, ajing nikho in kaloinu kimneo toh Lucy hospital a,, damlou a aum Chu kaga vil lhon tan ahi, kimneo toh keini Jong hospital kalhun jou lhon in,, Lucy umna room kalut lhon hin,, Lucy Chu ana emu in,, akom chun anao nu Naomi ana tou-in,,

Lucy (sam-hair) Chu ana jut peh in, Naomi chun eihin mu2 chun,, kipah tah in heu-mangboi,, hung tou lhon o tin seat eipe lhon in,, hichun,,kenjong Lucy kamu2 chun phatah in kave’n ahile,atahsa Jong agong lheh jengtan,amai ho Jong vetthei San ana hita pon, guh in kalhi kaki theh tan ahi,, hijou chun,, Naomi toh,,kaki, houlim un,, kimneo in-jong,, Naomi heu-mangboi toh ana kihou lim2 lhon o ken,, juices ho,, donding ga cho Inge tin,, apot dohtan ahi, hichun Naomi to kaki hou lim2 lhon le,, a-unu hinkho mandan ho ahin sei in,, Naomi injong heu-mangboi ven,, ka-u Lucy hi muda umtah hinkho ana mang jongleh,,nang umda le chun tunni hin,,hita bang hin ki um khom thei ponte,, a emut ahung khah phatle namin in nakou2 ji-in,, phattin in nangbou nahol jing-in,,an ne dia Kajol Jong lew,, ka u-mangboi,, a-aw kamcheng a konna ngaidam kajah kahsen nethei pong’e tin,,akap denji tan Kanu le kapa inla alo naji ahe chom dehji lhonpon,,

upai umlou teng kamoh vetden ji tao ve,, heu-mangboi tin,, ahin sei phat chun, kitim jou talou in,, kamoh ka doh jeng-in,, keijong thoh joulou,,kitim jou talou a Kaka doh phat chun,, Lucy Jong amut na a kon chun,ahung khang doh-in ei-hin mu2 chun, lucy Chu,alup na kon chun tou doh ding aki sah jih chun,, kanai phei in,, oltah in katou doh sah tan ahile,, hichun Lucy injong,,lhakang nomlou in eikoi det chet in, naosen bang in kachung se nan aki nei in, achuti ka jentan ahi.

LUNGLUT TAH LE PONTHO TAH A ACHAINA GEI A HINSIM JOUSE CHUNG IN KAKIPAH AE.

Thusim ngai nasah le anoiya “Like” khu meh in chule seinom nanei comments jong nahin bol thei ahi.

Thusimbu Machal jing thei na ding a pan lanom ho kipah tah in lem ahijing in ahi anoiya button “Click Here” khu meh utin details anasim ute.

Previous articleKILUNGSET HINKHO IMAN SUNG’A HET DINGA POIMO
Next articleSUNDAR SINGH (1889-1929) Hinkho thusim