Home Lahkhom KOUBRU LANU(3)

KOUBRU LANU(3)

561
0

Episode 3


Police sap pa chanu kahi
——
Mangneo in kidang asah toh atijat toh,amel avet lela kichat thei di ahikitpon, ahoi dan chu vantil ho hungkum lha abangjeng in,mihiem ahilou jeh chun gah nelbol theila ahiki pon ,umdidan jong helouva a um jeng phat in, Nungah nu’n ,Heo ei kicha hih in sot a pat a nakom a ka umjing ahitan,Lhagao vang kahipoi, nangbang a Pathen sem thou kahibove, neitah san lou leh kakhut hi gah tham in atin,akhut nou chitchet jeng chu ahin pen,Mangneo injong kichat teitei jejong heta louvin akhut chu a gah tu’n ahileh a jol hiuheu jeng in,chephat chun ,a umdan jong ahung jatchom tan, koi tijat malah in ,lungset nakhat ahin nei pan tan ahi.

Nungah nun, Heo, tu nilhah chu janjong hungsot paidi ahitan,na inkoten hunhol khaovin te che phot inlang ,nidangleh nomtah in houlim naite ,atin ipi ham khat a gah sei leh Sagol hon a hung un ,adei penpen chu a kap in,akhoteu gapoh di adalhan a kiken taove, nungahnu khut a thamkhah a kon a lungah thildang mongmong a umtapon a ngailheh jeng tan mukit di bou a ngahlel tai.
In a lhun phat in ,asakap podin a khoteu a che tauvin , Anau te khat in ,Tunilhah,Heo chu ,anam khat a ume e,ati leh ,Mangneo chu anui tet tut in ,nilhah dang a a umdan toh a kilou jep tapon ,Anu leh Panjong ,aumdan chu avet uleh ,ipi ham khat vangchu ,a ume tichu ahin geldoh tauvin ahi,

Gamlleng a achekit di chu a phal aphalapouvin ,ama la gamlah bou alung ah a umtai,

A unchan masang toh abah louphat in,a Nu leh a Pan Thempu doithem khat a vetsah uleh ,Thempu pan,Nungah melhoi tah khat in achin ahi ahin ti tai,
Chephat chun,a ma ching di mi a koi un gamlah mong mong ah apot sah tah lou phat uvin ama jong agong deu deu jeng tan ,jan khat a manglam in Nungah nun a hung vil in ,Lhase tah in Heo,ipi dia na hung jilou hitam, kahin ngai valval jeng tai,kachang in nang hungdi ngah in khomol ah kana umji in ,hilna nahunglou tengleh mitlhi pum in kakile kit jitai,Heo,nang in nei ngailou ham tu a jong khomol a um kahi ,ahin tin ,ahileh Mangneo jong ahung khangdoh lot jeng in,ol chan ahung thou in a inkote het loukah in khomol lang adel jeng tan ,Nungah nu jong milhipum in a ,Golhang pa a mu mu in akol chah in akapkap jeng tai,Mangneo injong angaival jeng tan ,Boi kahin dalhah lou di ahitai atin a beng agah chop in ahileh Nungah nu chu akipah behseh in ahung nui hiu heu in,hiti hin ahin sei tai…….

aban phat u um leh nilhah le jom kit taote

Previous articleKOUBRU LANU(2)
Next articleKOUBRU LANU(4)