Home Lahkhom KHULSIN IN PAL BANG EIKHEN LHON TAI!

KHULSIN IN PAL BANG EIKHEN LHON TAI!

458
0

By :- John Haokholal Haokip
______________________________

“Nilhah chulah ahitan Kimboipa in ahung lhung hah neh-e! Kangah lel val jeng-e,” tia kei-le-kei kaki houlim jing lai chun, “Henu, Kapa chu ahung hah e na…hoi’a chi hija ham?” tia kachanu ngaitah kum-li bep hinalai Kimboi in eidoh chun,”Boi, Tuni hi napa toh kaki chen ni lhon’a pat kum-nga alhin nikho ahijeh a chu a office kai ki khen-khen le kei’a ding ‘Ngailut Thilpeh’ cho a von le pahcha ho ki juohna a che ding’a ki guong hija, lampi kah lah a ipi atuo ahi deh o!” tia lunggim tah’a ka donbut jou-in, “Henu, Ka-imut asuoh e,” ahin ti’n ke’n jong kanung ah ka puon in mai ah chun Kimboipa chu ka ngah jing e.

Chutia in mai’a kanga jing laichun, “Keima Lalboi in nang Hoineo hi nuopni hihen dani hihen mitchot elbai nikho hijong leh kalungset jing’a ka chen khompi jing ding nahi-e,” tia Pathen le japi ang-a kaki jang-gop nilhon’a akitepna kamcheng ho le keima kitepna kamcheng ho chu lung ah ahung lang-e.

Kimboipa hin Pathen lungsetna jal a solkal nuoi’a tohna neocha anei jeh chun office ah ache jing in; Kimboi vetkol pum’in ka-in kom uvah melei le theilei kabol’in kailhang a mechoh chu ka-ol lheh jeng uve.Phat ong kanei tieng jongleh puon ka khong jin; sum-le-pai’a ning lhing tah akihi lou vang chun insung khat kiman chahna ding chu aum doh jing theije,

“Hoineo, Tunia pat kaji nahi tah jeh chun kei adia ‘kanu’ tobang nahitan,hinkho man ding dan nei lamhil jing di kadei e.Kum chesa ho chun keima dei-dei dan in kana chon in,jan tieng jong le ka nuop-nuop phat tieng in kana juon jin; tu-a kipat nang lung deilam joh-a chon ding chu kahi tai! Na lunggim na jong kahin boldoh thei ding; na lungthim natna ding jong kahin puohlut thei ding ahi. Nang adia lunggimna le lungthim natna hin puolut ding pa hin na lungthim nuop sahtuo le na lungthim damsah a kahung pan kit ding ahi. Kahin lungset jing’a ngailutna neitaha a pheiphung kahin suon khompi jing ding nahi
-e,” tia kaki chenni lhon’a ka-u Lalboi in eingong koi’a ahin sei chun,”He-u, Kingailutah le kilungset tah a inchen siem khom ding’a na deilhenna le na lungsetna mantam tah chu chang thei’a ka um jeh in kakipah lheh jeng-e.Tunia pat kei jong nakhut lang khat kahi tah jeh chun hinkho chesa ho sang’a malam a thilpha lentah i-toh doh ding kakinem e. Chrisian Insung Nuom i-siem doh theina din gunchu tah-in panla jing hite o. U Lal, Kalungset a ka ngailut jing ding nahi e,” tin kipahtah in ka donbut e.

Hiti hin kaki chen-ni lhon’a pat kingailu tah in kahung cheng khom jing lhon’in; numei dinmun hethiem le ngailu tah kaji ding a Pathen in eipeh chu vangpha kakisa lheh jeng e.

Nikhat insunga kidai pum’a kaki houlim jing lhon lai chun,”Hoi, Numei hi lungset umtah ahi ti jong kahe jing e,Nang jong Pathen in pha asah-a ahile nao hin vop ding chu nahi e,Nao nahin vop tieng lha-li sung lohso le gentheina tin cheng toh nahinkho le phat hin mang in natin; nakeng ho hung pom intin;na-oi vun ho chu nasa tah in hung sal in tin chuteng na ti chung chu thah hinsa in natin ,athah ah chun kichai jeng pontin natna in jong hin jui intin; lungvai-kongnatle jan imu theilouva i-naocha lhon melmu kal ngahlel le kinem tah in phat-le-nikho ho galdot jing tan nate! Duchat tam tah hinnei in natin,insung hahsatna hechen pen nahijeh chun seidoh ngamlou a naki hetmosah na jong hung tam ding ahi.Lha-ko jen chutia genthei nahin thuoh jou tieng chuleh natna kiti’n ahilchen joulou khop’a natna ‘naoso nat’ chu hin thuoh in natin; nahinna chu nalhasuo thei ahi ti he jing pum chun naocha suomai muding kinepna in napeh thahatna jal chun ‘naoso nat jeha ulsa va chet-chut jong chu hin hepha pon natin; chujou tieng chuleh naocha meldei umtah chun leisiet gentheina gam’a laituol leng din kap-le-mao pum’in hung pieng doh tante. Hiche naocha ding chun, a-jenle avekol (Nurse) masapen; aneh ding pemasapen; akhohsah pen; a-jilkung phapen; a-loi le a-pai phapen tah chu hung hitan nate. Hitobang a thoh hahsa numei dinmun nahin kimaituopi tieng leh na lungset pen le na ngailupen keima nakom ah na hahsatna le na gentheina ho thuoh hu thei ding ka-um jing e ti hin geldoh jing in lang lungneo hih tah o…,” tia kaji ngaitah ka-U Lalboi in ahin sei chun,”He-u,Numei dinmun hethiem nang damsung-a chenkhompi ding kanei hi vangpha kakisa lheh jeng e.Thil neo cha-cha a lungneo pei jeng numei kahijeh in nalha muon-na kangai cha jing e.Pu-le-paten,’numei lung le voh kuong dong,’ tia numei lunggel sao joulou le athuoh lou dan asei bang uva kalunggel ho jong gil jou jing lou ding;hiche ho chu nang a dia lunghan na ahung hikhah jong leh lung hang pei jeng lou in kamdam o-nem in nei hin hil thiem tah o…,’ tin kadonbut in lunglut tah-in kaki houlim lhon e.

Phat-le-nikho ho jong achal jing in naovop sung’a thoh hahsa kathoh dia guonsa a umchu lha-ko sung kahin kimaituopi jou-in,Pathen in ka naobu kot eihon peh in chanu meldei umtah khat kahin nei e.Hiche naocha pien nichu kaji ngaitah toh kaki chenni lhon’a pat kum khat lhin na ahitoh lhon chun ka-u Lalboi in ‘silpuon’ khat le ‘pahcha’ kailhang ah eihin choh peh in,” Naosen-nu, Minu din mun khat’a ding di nahi tah jeh chun japi mitmu-a ajep hoi bang’a insung jemhoi theipen jong nangma nahidan vetsahna-a hiche ‘silpuon’ le ‘pahcha’ hi ‘ngailut thilpeh’ a sahlut tah-a kahin peh nahi e,” tin mailhai sel in ‘ngailut thilpeh’ chu eihin pen,chu-in ken jong chibai kabol in kipathu kasei e.Naonei jou til-til ahijeh chun katha jong ahat jou nailou jeh chun naosen-pa peh ding ‘ngailut thilpeh’ cho a kailhang a chethei lou ding kahi jeh chun ka insung mihon ei hungvil pet u-chun kanao nu chu ‘ngong-o’ le ‘pahcha’ cho in kasol in,chom khat jou in ahung lhung pei-pei tai. Hichun ken jong nilhah in hiche ‘ngailut thilpeh’ dia ka choh peh chu ka pe’n,” He-u, Nang in jong ‘ngailut thilpeh’ neipeh banga ken jong ‘ngong-o’ le ‘pahcha’ hi kangailutna le kalungsetna vetsahna in kahinpe e.Hiche ‘ngong-o na-o banga kei le naosen jong na lungsung a nei-o jing lhon’a nei geldoh jing lhon ding le pahcha bang in nang a din kapah jing e ti vetsahna a kahin peh nahi e.Naosen-pa kahin lungset jing e,” tia kasei laitah chun kamit akon kipana mitlhi ahung luong lha’n; chu-in aman jong kamitlhi chu ei thih hulpeh in,”Hoi,I-dia lungneo ji ah nahim,kalungset jing dia kalha lim nuoija kahin puilut nahi e.Neo,ven, tu-a ka ngong-o hi gollhang kahi apat kahin-o pen ahitan,tunia pat nang in inchoh peh hi ka-o jing ding ahi e.Nang le naosen kachena chen’a kahin geldoh lhon’a kahin lungset jing lhon ding nahi lhon e,” tin kamai ahin ve-jang keijin,”Kangaipen-nu, Vetang o…naosen in jong anu akilo a khu banga hoi hi kho o,anu bang in ka-ip lel val jeng e…abeng meh peh-peh di bou katha nuom hichu o…,” tipum chun kabeng ahin meh in,ken jong,’Ade…ade…na hichu o…,” tia hatah a kahung nui le naosen nuom taha imu chu ahung kin khah a ahung ka jeng pat chun kapom in,”Boi,Kap hih tah o…pa-pa jeh hichu,ken ama kavoh di chu o…,” tia apa beng chu ol-cha a ka beh leh ahung nui jin hitichun kidai pum chun kaki houlim lhon e.

Hitichun phat-le-nikho shitui luong bang in achal jing in,kaki ngailut lhon naleh kaki lungsetna lhon jong akhang len cheh-cheh jeng in; Pathen in siemtil bu a Eve heng-a a-jipa jeng lha ngaija um ding ahi dan ana seipeh chu ken jong atah beh in kahin kimaituopi jing e. Kaki chen lhon kal kum ni alhin ni chun ken ama ding chun ‘ngailut thilpeh’ kachoh peh masat in; aman jong eihin choh peh in kipah tah in kakipe to lhon e.I-ji ngai tah toh ‘ngailut thilpeh’ kipehto hin kingailutna apun sah in kilungset na jong apilhin sah e.Hitihin kaki chen nikho lhon ahung hi ji tieng ‘ngailut thilpeh’ kakipeto jing lhon’in;kaki chen lhon kal kum-thum,kum-litin amachal toupeh in kum nga lhin ni ding nikho a kaji ngaitah adia kachoh peh thil chu kipah tah a office akai na akuon in ahung lhun tieng kipah tah a pe dinga ka nga jing lai chun in ahung vailhung mong-mong tapon; a-phone ah jong kaki jahmatpi doh joulou jeh chun ka pong nga tho jeng tai.

Hitia lung lengvai tah a ka-um jing lai chun guo hatah in ahung ju tan;inmai a Kimboi kitousot pi le dammo inte ti gelpum a insunga kalut vang chun katou thim thei dih puon, lung muong motah in kavah le-le’n; guo chulah aha juh cheh-cheh jeng e. Phat chom khat jou in kot ahung ki keu in ken jong Kimboipa ahi ding kinepna lentah neipum a kot kaga lhon chun Ka-u Lalboi chun akhut jang dimset in pahcha achoi a guo lhop deh-duh a mailhai sel’a adin kamu chun insung ah kapuilut in kaponsil chu ama kasil peh in,inpi a touna ah chun katou sah in,kei jong indan sunga a-von khel ding la a kaga chelut pet tah chun ka phone ahung ging in kagah lah-a ahileh Pasal khat in lunggim tah o-suo pum in,”Hello! Lalboi inneipi Hoineo nahi hinam?” tia ahin sei chun,”Henge, Lalboi jinu Kahi e,” tin kadonbut e.Chujou in aman jong,”Lalboi chu pahcha ki juohna mai ah Bus in atang kha’n damdoi in a kapui vang uvin adam doh jou tapo-e.A-phone lah a-sim pum a set tah jeh in a-insung miho kahin mahol doh pouvin,louthem hon atahsa le avonho akhuol chil nauva a-toka sakhao a lekha pheng khat’a ‘Kaji ngaitah Hoineo Pahcha bang a kalungsung a pah jing’ tia nang phone number le ama min amudoh phat uva kahin hetsah nahi e,” tia asei chu kalung adong lheh jeng in,”Kajipa in ah aum e,iti hithei ding ham? Number dihlou hibouvinte!” kati le ama jong alung dong in athi a aseipa akon amudoh u number chu kathah vetchil lhon le kei a mong-mong ahiphat chun aman jong,”Hiche tuoset atuo nahi nilhah lang ni dan li vel lah ahitai!” tin aluong umna mun chu eihin seipeh in phone chu athat pei-pei tai! Hichun ken jong lung dong tah a indan a kuon kapot doh a inpi kagei chun Kimboipa chu katou sahna mun ah chun melmu’n aum tapuon; “U Lalboi…U Lalboi…,” tia kou pum a insung a kahol le-le vang chun kamu doh dih tapoi!

“Hiche hi iti hithei ding ham!!!” tia lungdong tah-a ka-um jing lai chun mihing athi tieng le alhagao in angailut ho le alungset ho avilji dan thusim kana jah ho chu kagel doh in kichat na’n kadim tan,naosen ka a ka-ka jeng leh Kimboi a-imut akuon ahung khang doh in lungdong tah in eihin ven;ken jong ka ngong koija lhase tah a kaki nuh dot-dot le,” Henu,Ipi nati ham?” tia kamitlhi eithih hul peh chun kalha ase cheh-cheh jeng in,kaha ka cheh-cheh jeng e.Phatchesa ho a kipah tah le kingai tah a kahin kho man dan lhon lungmit in ahung lang in,phatchesa ho nung kou kit theilou chu ahitai! Kap pum-pum a ka-op ka chup vang chun apha chuom tapon KHULSIN IN PAL BANG EIKHEN LHON TAI!!! tai kilhaset chu kahi mei jeng e.

Chutia ka ka jing lai chun insah-inlhang ho ahung uvin,eilhamuon uvin,ka ngaitah kajipa luong puoh na ding eiguot peh uvah chun Kimboipa luong um na chu ka juon uvin kaga lhung tauvin;kipah tah a kichen kal kum nga mang ding teni chu thinan damsung a eikhen lhon tah jeh chun aluong ka mu-mu chun katha jouse ajoilha jeng in ka koi jeng in naocha bang in ka-la ka oi e. “He-u,Kei ding’a na pahcha choh hoija um hitam?Kipahtah a in nahung lhun ding kinem’a kingah jing a i-dia hitia nei lamtuo jeng ah hitam!!! Kei kipa sah na dia pahcha na choh jeh a hiti nahi ham…he-u nei ngaidam o!!! Kahin ngai val jeng e.” Chutia ka ka jing lai chun Kimboi in jong apa mai ahung tham in,”Hepa…hepa…,” tia akou vang chun apan adonbut lou phat chun,”He-u,Nao in nan kou chu na jah lou hija ong??? Kei nei houpi lou ahi tah jong le naki chep khompi ji naosen beh chu hin don but o…!!!” tia ka ka jah jing lai chun khosung mihon ei lhamon uvin Kimboipa luongdamsa chu in ah kahinpu lut uvin Khosung miho toh tou khovah pi ding in akom ah chun eihin houpi ding kinepna lentah neipum in lungset um amaisuo chu kave jing in,kavet na jouse lunghel na’n ka dim in athipei ding chu kahitai!

Hiche ni jan chu kahin kho sunga kagenthei na pen le jan sot na pen chu anahi khatai! Jing kho ahung vah in ni dang a “Jingkahpha” tia eingongkoi lai ni ho chu kagel doh in kalha ase cheh-cheh jeng e. Sah-le-lhang a kuon eingailu cheng hou ahung khom uvin Kangaitah ka-u Lalboi chu achaina kei jin abeng ka chop-peh in,”He-u, Lhase lou jen o.I-kilungset lhon val jeh a khenna kolni hung suoh joh ahi.Kahin ngai val jeng e.Damsel in che meitan! Na lungset pen keima le i-cha meldei um Kimboi pa ang ah nei na ngah jing lhon o. He-u, Nang a din kapah jing e,” tia vailhah na kanei jou in it tah in kavui doh tauve.

Hinkho hi chomcha ahi in phatpha i-nei sung uvahi i-insung miho toh kingailutah a chenkhom chu i-hinlo u ahi. Tun kei kaji ngaitah ka-u Lalboi toh thinan eikhen lhon tai! Nang na-ngailut toh thinan nahin khen nailou leh phatpha na nei sung hin naki ngailut na lhon chu sudet jing lhon in lang, vangphatna’n nahin jui jing lhon tahen!!!

Previous articleA SIEL IE.
Next articleCAMP SUNG GIMNEI