Home Crosby Haokip KAPU TOH GAMMANG NOIYA KAMAN LHON

KAPU TOH GAMMANG NOIYA KAMAN LHON

648
2

Crosby Haokip

Thilha Thusim Tah Tah ahi

2002 kum chu ahitai. Keijong chapang cha kana hi nalaiyin, Gansemni (Friday) nilhah seh leh mun chom choma cheng kainkote vilin kakalsong doh ji lhon e. Kache nalhon mun chu kho chom chom ahin, akhomin ho chu *****, ####, $$$$ chule @@@@ ahiuve (Khomin ho hi japi hetdinga anop theilou jeh a hung ki im ahitai). Chuleh keiho khoa kona iche tengle #### chu jangpet a kijot ahin, #### khoa kona @@@@ ijot tengle gunpang kijot peh a kilhung ji ahi. Hitia chu kiche kol a ilhun tengleh keiho kho chu toh kigalsai thim chu ahitai. Ahin mol le lhang phabep in akhen nalaiye.

Gansemni nilhah school kakikhen jou’uvin kaputoh chun kakigong lhonin hiti chun nidang san, nilhum konin kakipatdoh lhon tai. **** kalhun lhon chun kho ajing tan, hilaiyah chun kapute ina kageh lhonin ajingin #### kho kajon lhon tan ahi. Hiche laiya chu kapu jong chu teh mong mong ahitan, #### kani chu kapu apen khompi anao lhum ahi. #### kalhun lhon chun nom kasa lheh jenge. Ajeh chu kanite chun gancha tampi avul un, kalhun nihah lhona pat’in ahsa me kane ne jeng tauvin ahi.

#### kho koma chu Gundung, Imphal river tia kihe chu longa ahin, vadung dang toh kibang lou beh a hiche Gundung hin Mizoram lang ajon e. Hiche #### khoa chun nithum sung kanichong lhonin, nithum jouvin $$$$ kho kajon lhon tai.

Chutia lampi kajot lai lhon chun kamasang kave le len ahileh lampi laiyah chun songneo jolsel khat kamun, kadeijeh chun kakilah in kapu koma, “Hepu, hiche songhi ve o, ahoisam e,” katileh akilahin asakhaovin akihet lut tai. Hiti chun nilhah langin $$$$ kiti kho chu kalhung lhon tan ahi.

Hiche $$$$ khoa chun ni ijat ham kanichong lhonin, chujouvin @@@@ kajon lhon tai. @@@@ chu nilhah khojin konin kaga lhung lhonin, chua chun hapta khat jen kanichong kit lhon tan ahi. In tam jong ahipouvin, ahinla lung mong tahin akhosauve. Lampia kahinmu song vom chu kapun song chunga chun bilha neocha asih tanin akoiyin ahileh khelha louvin akipeiye. Amu jousen kidang asalheh un, kenjong kidang kasalheh in ahi.

@@@@@ a kaum jou lhon jouvin inlanga kile dingin kakigong lhon tai. Kahung nalampi lhona nungche kit sanga keiho khotoh kijot matna lampia chu che ding kati lhon ahi, chule naicha chu ahitai. Hichun kapun eipuiyin kache lhon tan ahi. Chutia lam kajot jinglai lhon chun phailei neo khat ah kasoh doh lhonin, chuin lampi chu kajui lhonin ahileh lampi chu ol olin akhul in ajo jo nan lampi chu aum tapoi. Chuphat in kalung adong tan kapu koma chun kakimoh phin phin tan ahi. Chuin aman eipuiyin kache lhon leh damkom lah ngen anahikit in, ajingin mom pan akaideh duh jengin ahi.

Chutia kicha det det a lampi kajot lai lhon chun kensuh a chun nathu ho ahung gingin, kave lhonin ahileh vetan, sampi/gulpi khat ahung kisuh thol chu kamu lhonin, kakicha behseh jengin kapu khut jetlam chu kakituh chah kheh jeng tan ahi. Chuin kapu koma kakiphinin, “Hepu, ihung nalampi lhona chun kile kit tate. Hilanga hin kakicha vale,” kati jongleh eidonse pon lampi holnan thingna louna hochu aphet le le jo tan ahi. Kagam man lhon chun sah le lhang, sim le mala a iche jongleh hiche phailei mun chu kisoh doh doh jeng ahin katija lheh jenge.

Mu ahung thim tai! Kho ahung jing tan ahileh kakichat toh, dap kasan kakithing thing tan ahi. Chuin kapun kajah a, “Boipu, kicha hih’in, in ilhun vah ding ahitai,” atin ahinla kalung hangin, “In ilhun vah ding ahitai, nati ti jenga la kilhung khalou, jousei jong nathem e,” katileh amanjong lungnom loutahin sah le lhang chu aven, “Itia bah nidanga hilaiya kilamlha lha jenga tunitah a chu hibanga hi kiboi ham!” atin chuin kamut aso jeh chun kana ihmun ahileh kaihmu lhu tai.

Kahung khah chun kakoma meikong anamit hih laiyin, chuin kakiheiyin ahileh kapu aum tapoi! Chuphat in kakithouvin kicha pum pumin gammang lah a chun kapu chu kakou tan ahi. Hichun katouvet in ahile agala chun mi khatin meisel akidet a adin chu kamun, kapu hiteiyin te, katin akoma chun kache tan ahi. Akom kalhun chun kapu chun lei anakhotin kajah a, “Ibola kakoma nahung ham? Thip chet a nanakimut mo ham?” atin eihouse tan ahile laina tahin akoma, “Nangin ba kachanga neidalhah chu, kachanga kaum ngamlou ding nahet hilou ong?” katin ahile ahimsan kakoma, “Ahileh hungin che tou ta hite,” atin kapu nung chu kamoh jui kittai.

Kache che lhonin ahileh lampi sedeh duh, kol lah khat anaum e. Amun chu agimnei lheh jengin, shakitiman gari toset tona sa mun toh abange. Hichun kache nai lhonin ahileh shakitiman parts phabep se deh duh anaumin ahi. Chuin kapu chun kajah a, “Hilai Shaktiman tosetna toh laha chun kanajaove,” atin kenjong kanuisat in ajah a, “Hepu, najou jou chun neilhem lhem hih o, guhthim a nei dalhah bon kilungdam lou laiya,” katileh keilam ahin ven kajah a, “Natahsan lou ham? Kahin vetsah ding nahim?” atin chuin Shaktiman gari tosetna mun laitah a chun achen amun alhunin, Shaktiman gari atoset pat’a akitah gin ho kom sung chu ahung kithong leo jengin ahi. Chuin mi tampi pen gin le ka gin akithong jengin, chuin kapu kisu khante, katin kagaven ahileh kapu kati pa chu kho he louvin thingbul chung khat’a anakijamin, kenjong ajah a, “Hepu, thouvo,” tia kagah tho leh khatvei mat in eihin manin kajah a, “Kei napu kahipoi, hilaiya anathipa joh kahibouve,” ahinti chun kakicha behsehin kapengin kakitom tan ahileh kakitom dohin kahung jam tai.

Kahung jam chun lam laiyah chun nupi khat anakap in, “Vo kanao, o boi, hilaiya idia tosetna nato hitam?” tin aka akithong leo tan ahi. Amajong chu mihem ahiding katahsan loujeh chun lam chom a kapel in hajamin kahung jam tan ahi. Lampi la kahe tapon, thilha pu toh kahung nalhon lampi chu nungjui ding katileh eina lamtin khante, kati jehin kama don donin gammang noi, muthim noiyah chun kahung jam tai.

Chutia kahung jam lai chun munkhat’a kahung kipal lhu khatan ahi. Oltah a tola kachuh lou jehin katahsa anat lon chuin kahah dohin kaven ahileh mi kivuina mun ahin, alugu chu kapal khah dan ahin, lei chunga ahung doh e. Kamu chun kakin valin kanung lhuhin kahung jam kittai. Chutia kahung suh jam chun sa len tahin eihin nungdel bangin alhai gin chu anasa lheh jenge. Chule kisuh khah jeh a mi ka gin le mi ao gin akithong lha jengin ahi.

Kalel behseh jeng tan, chomkhat ol olin lam kahinjot in ahile gangpi phung lentah chunga chun mei (tail) saotah khat hung kikhai lha kamu tan ahi. Ahin gamsa kahisah nalaiyin, akom kalhun chun chung lang kaven ahileh numei khatin ponkang akiah a abung bua anadin chu kamu kittan, eihin nuisat in a eo lah lah jengin ahi. Kakicha behsehin kajam kit tan ahileh lampi khat’a kasoh dohin ha lhaiyin kalhai tai. Chutia kalhai lai chun lampi kom khat’a ipi ham khat anadinge. Chomnu dingin kaging mon ahi. Ahinlah akom kalhun chun kaven ahile Koi Mil Gaya film a Jaduu toh akibang chet e. Kakicha valin thi le thi tin kalubuh kahin jampi tan ahi.

Kalel val behseh jehin lou khat a kalutin buh sunga chun kakijam tan, thi le thi, thilha te ahung jongleh jam louvin thiden tange, tia kakigel lhah ahitai. Kalel val jeh chun kaihmun ahileh kho kanahe tapoi. Kahung khah chun jingkah nidan 3 vel hitan te kati. Ajeh chu lha jong molpang alep go tan, chule vacha hojong ahung ao sou souvun, ahpa ho jong ahung khong tauvin ahi. Ahinlah buh sunga umden ding chu kakichat joh jehin kahin dalhan lou lampi chu kahin jui jui tai. Kho ahung vah chun kahungna lampi chu kaven ahile athengset in nungche ding chu kangam tapoi.

Hichun kache pai tan ahile kanuneo le khosunga kona hung nupi phabep bi at dinga hungho toh chun kakisuton amaho kamu chun kakap lha jeng tan ahi. Amahon jong kidang asa lheh uve. Chuin kanuneovin kajah a, “Minlal, napu hoilaiya um hitam?” tin eidongin ahileh kenjong kap pum pumin kaputoh kathilto lhon ho kaseipeh tai. Hichun khosunga einung puilut uvin ani ma man khosunga konin pasal phabep kapu holdin akon dohun, nilhah lamin athisan kapu long chu khosunga ahinpo lut un ka le mao akithong tan ahi. Kei chu katijat val jehin kap thei talouvin kamoh tou tou tan ahi.

©2020, Crosby Haokip, All Rights Reserved

Previous articleThilha hi um mong em?
Next articleCAROLYNE KA LUNGSETNA

2 COMMENTS

  1. Gimnei var e.. hitabang chu kitoh le kihing d nam… Napu chu eti thiham?.. jong sei tha le chun…pha dija

Comments are closed.