Home Gogou Chongloi JALAI HANG LE TINGNEM-IV

JALAI HANG LE TINGNEM-IV

163
0
ZALAIHANG LE TINGNEM
ZALAIHANG LE TINGNEM

HINKHO THUSIM

πš†πš›πš’πšπšπšŽπš— π™±πš’- π™Άπš˜πšπš˜πšž π™²πš‘πš˜πš—πšπš•πš˜πš’
(7219368064)

Arranged: Naocy Haokip

Ngaitheng ahin kho abei kahet phatchun kaloipa’n jong pistol ahin satdoh in kadehpang toh asuton kapding eigo tan ahi.

Hichun pam a kon in kotpi chu ahung kichum in ahile kaloipa chun agah galvet toh kitoh chun athel choichu kakileh in kapehlhah peh kigot in ahile kapeh khel in a dippheng kapeh khahpeh le lhonglaija alhutan ahi. Hichun keijong a gang theipen in kotcha lang chu kahong in kachomlha in kajamdoh tan ahi.

Keijong kajam doh jouchun khopi pam a chahpi thing kehho lahchun kaki sellin nilhah khojin ding kon in khosung dalhan kache nading hoilai ham jong helou in khopi chu kahin dalha in kahung dohtan ahi.

Jan muthim noiya lampi jot keidin ahahsat phat in thingphung noikhat a kageh den in jingkho vah kangah tan ahi. Jingkho hungvah phat in kenjong suhna ding neilou kahitah ahijong leh tin camp jon inge katin camp lang kajon tan ahi.

Camp kaga lhun chun duty popa chu guhthim in kave tan ahile keidia kagol lah a mipha tah seiboi duty ahichu kamu phat in duty post kajontan ahile kaloipa seiboi injong eimu phat in post dalhan eihin dellut in golpa hunglut hih in thading a nahollu ahi eiti pehtan ahi.

Hichun kaloipa kom in thu umdan jouse kaseipeh in kenjong kaloipa kom in baii kaloipa hi kamu mu nahmun a kathalih ding ahi katitan ahile kaloipa seiboi injong kei thepmo dingchu aginchat louhel ahijeh chun akong a kon pistol ahin ladoh in eipe in camp kada lhah nading in aseitan ahi.

Kenjong camp da lhah ding tia kagah kipatdoh got leh kajet kaveija kon in pasal mi nga tabang in thelto eisu to un najamle kakap ding nahi atiphat un keijong kaki surendar tan ahi.

Hichun kakhut teni kanung kaleh in eikan peh un camp sung a eipui lut taovin ahi.

Chomkhat jouvin Kakhut kakeng eikan peh un atom tellin munkhat a eileh lut uvin pasal mini in kot eikam khum uvin eida lha lhontan ahi.

Phat chomkhat jouvin kakhut eikan peh teni mama chu ahung lhon in keichu eihung puidoh lhon in room khat a eipui lut lhon in kaki vonna jouse eisut lhah peh lhon in eida lhakit lhontan ahi. Chomkhat jouvin pasal mili ahungkit uvin kanung kileh ah eikan uvin chair khat a eikan beh uvin hichun gancha kibolna dinga jong dei umloutah in molbong ahin kilah doh uvin kadip pheng chuleh amahon adei lailaiju eivo uvin kichep nan eimang taovin ahi.

Kathoh nat nachu thohjou ahitahlou jeh in chapang ka in kahung kaptan ahi. Hinlah kaka a jong phachomding ahita pon kathoh nachu kaha thoh varphat in kading jong kapdoh theimo leuvin kaum tan ahi. Kichep na a einei jou phat un eiki puidoh na room sung’a chun eipui doh teni chun eihung lehlut lhon in eidalha kit lhontan ahi.

Keijong kho helouva kaum jou phat chomkhat jouvin kho kahin hetheitan ahile eivoh nao maha hochu na kahin savar in kakap kittan ahi. Daplai ahijehchun eivoh nao maha hochu anadeh set in chuban a kaumna room sunga chun thousi vaishi ahung lenglut in katina apop laijouse chun achutaovin ahile na kasah dandan chu thoh jou talouvin kapenna kanu le kanao joisy ngaicha in kakaptan ahi.

Phat chomkhat jouvin pasal mini ahung in kanehding bu ahindom lhon in hinlah kathoh na kalal jehchun an jeng jonk kanei thei tapon anjong neta louvin katinna maha ho thohlal in kanu le kanao joicy bou kalha ngaitan ahi.

Hiti chun kaki henna room sunga thoudoh thei louvin kalum jingtan anop phat2 leu kichep nan eineiji uvin phante ati phat leu kaumna room sung’a chun eileh luttho ji un ahi. Hitia hinkho kahin manna hapta ni jouvin keijong ka um na room sung’a athi tabang a hinkho kahin mangtan ahi.

Nikhat hitia kaki henna room sung’a kana lup pet chun pasal khat ahung in anungjui mini to ahung in hiche pachun puidoh lhon inlang mi etha najiu munna chun gathat lhontan tin thupeh ahin neitan ahi.

Khatpa thupeh dungjuiyin pasal teni chun ka um na room sung’a kon eipui doh lhon in room sung khat a eipui lut lhon in von ima ei-ahpeh lhon in khatpa chun kakhut kanung kaleh a eihenpeh in hichun eipuidoh lhontan ahi. Hichun keijong eipui lhon in munthip laikhat ahin eitou sah lhon in ahi.

Nathi ding ahitai nathi kon ahitah jeh in pathen komma kilhang doh masan tin ahin sei lhon tan ahi.

Hichun keijong thiding chu kahi tah jeh in pathen komma kataotan ahi.

KEIMA: Hepa tunnia nachapa keihi hitiding a kahinkho nalah ding ahitah jeh in keiman imacha thu kaseitheipoi hinlah nang in kathemmo na ima aum loujong nahe soh keijin ahi. Kathi nung tengle kapenna kachunnu le kanao joisy khankho ding kagelle mihem hinan kathoh joupoi nei huhdoh in tin kataotan ahi. Hin lah ajona chun ken kadei kathum jeng vang in hin lah nangthuthu hita hen tin ka amen tan ahi.

Hichun keijong kamit eikan peh lhon in khatpa chun athal choichu ahin kak in kalu jangto ahin suto tan ahi. Ohe ana natdan danchu ila kilo theilou Ka hinkho mandan chu kagelle lhaset nanjong kadim in eikap pai jengdingbou chu kanga ahitai. Hichun eikap gopa chun khatvei ahin mehpil tan ahile thalchu achang athon tan ahi. Hichun athah kak kit in kaluto asuto pha kit in ahin mehpil kittan ahile thalchang chu athon kittan ahi. Hitia nivei athon jouchun athah beh in a kak kit in kalujang tochun asuto kit in eikap kittan ahile thalchang chu athon kittan ahi.

Thumvei jen thon ahiphat chun pasal khatpa chun kamit eikanpeh nachu alhamlha in hitin aseitan ahi.

Pasal khatpa: Golpa keini umna mun a kon jammang jengtan ajehchu nathepmo na Ema aumpoi boina ahung umkhah jongleh keinin themmo na polhon tange tin ahin seitan ahi.

Hichun kakhut kihenna khao ho alhamlha in amani injong hiche mun chu dalhan apotdoh lhontan ahi. Khatteni chedoh jou nung in keijong kaumna munchun pungkar khat tabang kakichol in Katha aumdom phat in hinna theiding lampi chu gammang noija chun kahin holtan ahi.

Hiti chun gammang noija jan muthim noija chun kihinso nathei hollin gilkel dangchah thoh pum in kadon don in kahung jengtan ahile munkhat ahin phohling lah kakijot khah in jan muthim noi ahijeh chun nungchon thei ahilou jehchun linglah chu kahin tumtan ahile katahsah jouse ling in akoi ehdehduh jengin thisan naisan pum in cholnga louvin kahung peh jingtan ahi.

Jingkah khovah ding konna hin tuilon napang khat kahin tohpa tan ahile hichun kenjong tui kadonva set in kalal var jehchun tui lonna pangchun kakithal se in kho hetalouvin kana lumden tan ahi. Phat chomkhat jouvin kahung limdoh tan ahile kaumna munchu insung ana hitan ahi.

Gelphah louva insung ahitah jehchun kichat nale tijat nan kadim pai jeng in ahi hichun lal sasa’n kahung kitangdoh tan ahile insunga chun nungah khat in bu ana hon in kakom a chun nungah khat mama ana um in kathoh naho maha hochu ponlum a eina jenpeh in ahi.

Nilhah lang ahi phat in keijong kalal na ahung oltan kahung kithoudoh tan ahile hiche nungah nu chun kakom in heu kichol do nalaijin nadam theng naipoi tin eilup sah kittan ahi. Houpi thei kahi phatchun eijen le a pangnu chun NUNGAHNU: Heu namin Ipi ham?? Ipi atile hiche laija keiho tuikol panga khu kho helouva nana umjeng ham? Ajeh neiseipeh thei dingle neiseipeh o atin kenjong kalal lheh jeng vang in hitin kadonbut pehtan ahi.

Hiche thusim chu hichan in akichai tan ahi. Aban hi ollin ana simkit tao hite. Abul a kipat ahin simjouse Chung in kaki pah ae Nei support nomle 7219368063

Thusim hi anom lheh e nati le anoiya “LIKE” button khu meh in writer ho na support nau vin, chule seinom nanei le anoiya comments nahin bolthei u ahi.

Site nalut a notification pop up hung potji ho allowed anabol ji uvo maban a thusim thah ahung ki post teng notice namu ji diu chule Bell button a subscribe kiti chu meh un.

Previous articleSOPI,PATHEN THU NAJAH HOHIN NAHINKHO ICHEN GEIYA AKHEL HITAM?
Next articleWOMEN EMPOWERMENT NUMEI THANEINA PEH KITI HI ICHAN GEI HITAM?