Home Crosby Haokip HEU, NEINGAIDAM TEI TEIYIN O

HEU, NEINGAIDAM TEI TEIYIN O

460
0

KWC Presents


Heart touching True life’s Story of a couple


Story by: Crosby Haokip(7085168510)


Kajipa chu chaga ahin, insunga chapa changkhat seh; anule apan aneo laiya ana thisan lhon ahitai. Hijeh chun kalungset in, kahung kingai lhonin, kahung kicheng lhon tan ahi. Aman eilungset in achunnu bangin eimonpin ahi.
Nikhat kajipan phone eihin bolin kajah a,
KAJIPA: “Nao, inlanga hung ta o. Kahin ngaiye. Numei beiyin inchen ahi thei poi,” atin, keijong kalunghangin ajah a,
KEIMA: “Heu, khongai tang o. Hepa(Kapa) damlouva keiman kaumpi lou le koiyin aumpi ding ham?”
KAJIPA: “Nao, hepa damlou chu ahi na e. Hijongle inlanga jong ngaichat nahin, hepa toh hung lhonin lang hilanga hepa jen na hite.”
KEIMA: “Hepa anom poi. Phai langa aum nom e. Eini koma aum nom poi.”
KAJIPA: “Ibola eini koma um nom lou ham?”
KEIMA: “Hepan aseiyin, `amani koma kaum le kadei kangai eibol peh jou lhon poi. Lou le ai jong eichoh peh jou lhon poi,ʼ tin, aseiye.”
KAJIPA: “Ahinai. Hijongle kanei pat le kanei cha sun a niseh le nehthei-apple, mot, komla, grape juice chuleh lou le ai adang dang kachoh peh jing chula em, tua ima kinei louva nom lheh jong leng hoilaiya kalah chom ding ham?”
KEIMA: “Einin ima ibol peh jou lou jeh-a hilaiya um noma, kani le kagangin sumle pai ahol’a achoh peh ji ahi.”
KAJIPA: “Hepa koma chun seiyin lang keihin, `nang neh le chah chuleh lou le ai chohna dinga mi ijat koma sumpa kahol hitam? Chapang kahi jehin koiman eitahsan poi. Hijeh-a chu adei angai kachoh peh joulou ahi, anahe them hen,ʼ tin aseiye anati peh o.”
KEIMA: “Henge heu, nangla nadam dam hinam?”
KAJIPA: “Henge, kadam dam na e. Naosen dam dam hinam kamu nom vale, hung loi lhonin.”
KEIMA: “Adam na e heu,” katin chuin naosen koma, “Nanao, papa toh nakihou ding ham?” katin, ahile kajipa chomkhat thip chet in aumin, chuin kenjong ajah a, “Heu, nalhiso ham? Nadam lou ham?” tin kadongin,
KAJIPA: “Ahipoi nao, buhse khatin eiphah jeh-a ahi,” atin, chuin kajah a, “Nao, ahile hepa hoitahin hin jen in lang hung damsel uvo.”
KEIMA: “Heu, nang jong hung damselin lang lungmong tahin um o,” katin kapa kisil na ding kagon peh tan ahi. Kapa kangailut le kalungset jehin kaboipin kaji umna lam jong kasumil leo tan ahi.

Next Day

Chuin kenjong kaloipa phone kabolin ajah a, “Heu, ipi nabol ham? An naneh hitam?”
KAJIPA: “Nao, ima kabolpoi ka-ihmu e. An kane ta e.”
KEIMA: “Heu, koi koma an naneh ji ham? Ole nangin nakihon ham?”
KAJIPA: “Jingkah nilhah a sumlo a natonga kache le an kakihon man poi.”
KEIMA: “Heu, koi koma an naneh ji hinam?”
KAJIPA: “Heu te in a kane ji e. Nao, in a hung kom tang o, mi in a an neh neh jong hi anom theipoi.”
KEIMA: “Heu, dammo thu hita chula. Kihung nom ta a, kei kahung potdoh le hepa koiyin an aneh sah a koiyin asil ding ham?” kati laitahin kanao ahung kap in akhu tan ahi.
KAJIPA: “Nao, naosen chu damlou ham ahakhut vale.”
KEIMA: “Heu, khut neo neo ahibouve. Lou kaneh sah nai, lunggim hih’in,” katin, kapa damlou kakhohsah val jehin kachapa damlou jong kana he pha pon ahi.

After 3 Days

Nikhat kanun kajipa phone anabolin ajah a,
KANU: “Minlal, ibola napa nalhaset sah ham?”
KAJIPA: “Henu, ibola kapa kasulhaset ding ham mo?”
KANU: “Napan, nangni koma kaum le ka-an me atui poi, lou le ai jong eichoh peh poi. Amading bou akivetin insung hahsat na jong ahe poi. Ajinu jong alungset pon, achapa jong alungset poi. Insunga akithunei sahin achunga kalung alhai poi. Amani koma um ponge, tin aseiye,” atin ahile kanu thusei ho jal chun kajipa alhase tan, kei eihin call tan ahi.

Chuin kajipan kajah a,
KAJIPA: “Nao, ibola henu chun kakoma chu tobang thu chu asei ham?” tin eihin dongin, ahinlah apat chun kajipa lunggel kana he them pon amajoh kana house khatai.
KEIMA: “Nangba nahi chula, hepa nadei deiya nahou ji a…”
KAJIPA: “Ken ama kadei deiyin kahou khapoi. Damlou ahin hilanga chu aum le nangin najen ngai ding ahin, ahinlah achanu hijongle nang jinei nahi tah jeha akum alhaa hilaiya chu naum ding avet hoi poi, kati ahi. Ken kaji ibola kalungset da ding ham? Leiset a asenji lungset lou koi umin tem? Kacha jong kalungset in tua hepa thusei henun eiseipeh ho chu aseikhel ahitai.”
KEIMA: “Thil jouse hi nang mitmo na ngen ahi,” katin ima kahet them lou jeh chun kangaitah kajipa kana house khan themmo kana chan khatan ahi.

Next Day

Nikhat kajipan kanu phone anabolin ajah a, “Henu, thu imacha helouvin moh ham ham hih uvin. Nachanu hijongle keidia kajinu ahi, keiman tha kanei joh ahi. Kanop le tu ma maa kaga kipuidoh thei ahi. Puidoh taleng kapa koiyin avet sui ding ham?”
KANU: “Nang nahi chula, thulah dan nathep mo behseh a koima nachunga lungnom lou ahi.”
KAJIPA: “Henu, kajinun anu le apa, nangni kin hoitah a abol theiya nangni jong nakipa lhon le ajipa thu khol tahih uvin. Kei nei dem uva nei muset laiseuva chu nachanu namu set tobang ahi.”
KANU: “Nang jong tukal ching thei tahin hinkho mang tang.”
KAJIPA: “Kathemmona ipi um mong mong a nangnin nei hot bol kei lhon ham?”
KANU: “Nanghi themmo chan ding mong mong nanom pon, nahiti jeha koima toh naki to theilou ahi,” atin ana house tan ahi. Ahinlah hichan geiya kajipa lungnop mona kana het them pon kanu le kapan ahouna bangin kana houjin ahi. Alhase nai, hijongle iman kana gel pon ahi.

After 20 Days

Aman phone ahin bol lou le kenjong kabol deh jipon ahi. Kangailut kalungset louna jong ahipon, kapa kajen le naosen kavet le an kahon le kakisei mo valin, kajipan phone ahin bol jong kala man jipon ahi. Hijeh chun nikhat kachunga alunghang tai. Hijeh chun phone ahin bolin ka kina lhonin kajah a, “In nahung lou le tuni le kahung ding naosen kakipuiya nang kadalhah ding nahi,” atin ahile kalunghang valin kei louva naosen avet thei poule katin, “Na kingap chat le hung tang o,” katin ahinlah iman kagel deh poi. Ahinlah kajipa vang lunghang hi tan tin ahung tai.

Nilhah langin kapa kana sil laitahin ahung lhungin achen naosen amu chun akipah lheh jengin alunghan na jouse abeitai. Chuin keijong kapa kasil chai jouvin kachen ahile naosen in eihin mu chun eika tan ahi. Chuin kajipan kajah a,
KAJIPA: “Nao, kaham na ho chu nei hethem o. Naosen in achunnu amu a aka chu kavet le kalungsung a thu sangsom kisei sangin agil in na kasa jo-e.”
KEIMA: “Heu, an nen lang geh tang o.”
KAJIPA: “Nao, an ne ponge. Kei kakile ding ahitai. Ajeh chu jingle sum lo a che kit ding kahin naosen walker kana choh peh ding ahi,” atin, chuin kenjong auto parking chan kaga thah in amajong inlanga ahung kile tan ahi. Kajipa alunghan lheh vangin naosen amu chun alunghan na jouse abei jenge. Mipan achate angailut dan vang asange. Ahinlah kajipa kamcheng khatbeh in kalhamon pon ahi.

Next Day

Jingkah in ka kiseimo valin, chuin phone kaven ahile kajipa akonin missed call tampi kamun, balance kanei lou jeh chun kale call thei chom pon ahi. Hiche ni chun nidang toh bang louvin kajipa kangai lheh jengin kalhisoh in ahi. Phone ahinbol ding kasun nga tan, ahinlah ahinbol deh tapoi. Nithum lang ache tan phone eihin bol lou phat chun kalungdong tan, kangaina la asang cheh cheh tai. Chuin kagellin, “Masanga kana houset na ho chu apohnat jeha lhase a phone jong eihin bol nom lou hinte,” tin kagelin ahi. Ahinlah kalung anom thei tapon. Mi doh ding la aumpon kaboi lheh tan ahi. Kihoupia ngaidam thum ding kanom lheh jenge. Kana housetna ho ka kisihin; kanu le kapan house ta jongle keima beh chun kalungmon ding dan ahin, alungnop mo laitaha akinepna pen a um keiman jong kana lhamon joulou chu kagelle kalai anan kalhisoh soh tan ahi.

Kajipan phone eihin bol lou phatin dukan a kachen recharge kaga kithun tai. Chuin apat patin ka-phone tan ahile Switch off akiti tan, kapona val tan ahi. Hiche phat chun kalai ana valin kamoh kaka tan ahi.

Nilhah langin kajipa inkote akonin phone ahung kibolin kajipa thi dinga hospital a lum ahidan eihin sei peh tauvin ahile kapona valin hakan kakap tan ahi. Apat pat a che ding kati kit le CAB jehin northeast pumpi bandh ahung hitan kache thei tapoi. Hitichun kajan ka tan ahi. Jan in kakingaiton, kajipa thusei ho ban nei chan kahin sim suh suh tan kangaivalin kalhisoh soh tan ahi.

Next Morning

Jingkah pung li velin naosen ahung kap’in ahile kenjong naosen kavah in, kalhim ihmut tan ahi. Ahinlah chupet tah chun phone ahungin kenjong kala tai. Chuin phone a patin kajah a, “Najipa jingkah nidan 3 don chun hospital ah ahinkho abeitai,” ahintin ahile na kasa valin hakan kakap tai. Laina taha kaka phatin naosen jong ahung khangin akap tai. Hitichun keini nucha chu kajing ka lhon tan ahi. Kajipa damlou lam hepha louva kei hilaiya kapa kaumpi kagelle kalai anavalin kakisih val tan ahi. Chuin ka-inkoten eilhem uvin jingkah matah le che din kaum tauve.

Jingkahin ka-in lang uva che din kaum tauvin ahile kapa ahung nompon, hijeh chun kei le kani te mini toh kache tauve. Van in kacheuvin lamlhung keiyin kakap tan ahi. Chuin kanite nin eilhem lhonin, ahinlah keivang kajipa kangaiyin lhep thei kahi tapoi.

Jingkah nidan 8:00Am in ka-in u kaga lhung tauvin ahile ka-lei tol uva tarpaulin ana kisong kamua mipi kikhom ho kamu chun kakap masa tan ahi. Chuin kap le mao pumin in kalhung tan, insung kasung lhah lhah a kajipa thikong kamu chun kap lha thei louvin kakhut kakeng akon tan ahi. Chuin kajipa thikong hon doh ding kagon ahile mipin eikham uvin anom pouve. Chun kajipa kangaivalin kakouvin, “Heu, kahung vaigei ta e, neingaidam o. Ibola neina nga doh jou lou ham? Kabol khel le kasei khel tam jeha nei dalhah ham ong? Nadammo jong kana he pon! Nangin jong ima nasei poi. Heu, kalungset lou jong nahipoi. Kei numeiyin kanung sang kakhohsah val jeh joh ahi. “HEU, NEINGAI DAM TEIYIN ONG! Hung thouvo. Nang louvin naji le nacha iti hinkho mang hen nati ham? Tunvang themmona nanei poi, ti kahei. Heu, kahin ngaiye hung thouvo,” katin hakan kakap tan ahi. Kei kaka jeh chun naosen jong akapin, chuin kajipa inkoten eikai doh uvin lupnaa eilupsah tauve. Lupna chunga naosen kavahin ahinlah kamitlhi ahul thei pon ahi.

Lupnaa kalup laiyin katangkhap noiyah lekha khat kamun, chuin kenjong kasim tai. Chuin kajipan hitin aseiye, “Nao, nangle naosen kangaivale. Itih le hung ding nati lhon ham? Keijong kadam poi. Ka lu chang anan kathoh joupoi. Kadamlou jehin na katong thei tapon, hijongle naosen dingin walker khat kachoh peh e,” atin, kenjong Walker kahol in ahile plastic a akichonin, kamu phatin kakap tan ahi. Chuin lekha chu kasim kitin, “Nao, dammo lheh jong leng hepa joh chu phaten hin boipi jo tan. Kadam lou jehin an nen ka kalsong jou tapoi,” tia ajih laitah chu na kasa dehset e. Chuin kakap in, “Heu, najinu keima kalhinglel vale. Gilkel thoh a hinkho naman dan ham?” katin kakap tan ahi. Chuin kasim kitin, “Nao, henu le hepa thusei ho chu iman kagel pon kapona poi. Hijongle nangin kalunggel nahet them louva, lhamon tah sanga nei houset na chun ichan ham in lhasetna eipei,” atin ahile na kasa valin, “HEU, NEINGAI DAM TEIYIN ONG! tunvang kahe them tai. Neingaidam tei teiyo,” katin, kakap kap tan ahi. Chuin kasim kitin, “Nao, tun leiset a kikhen jong leu hen Pa koma nikhat le nomtaha ilenkhom diu ahi. Naosen gentheina ding hin boldoh khan nate,” atin, kajipa thusei ho chu kalai anavalin kahinkho man dan kakisih lheh jenge. Hitichun keima silungmol jehin kajipa mel mujou louvin kaum tan ahi.

Nom a kalenlai niu nungkou ding kanom lheh jenge. Ahinlah kanung kou thei tapoi. Kasei nom pen chu ahile numei jinei san anung sang insung sangin amajon te khohsah masa hen. Aji acha aphat a adam poule anung sang: anu le apa damle damlou khol pan hen. Keiya kon hin kitikhouvun, ka-pa damlou kakhohsah val jehin kajipa damlou lam kahe pon kachan lo tai. Numeiyin anung sang aboipi sangin ajipa johʼin boipi hen kati nome. Numei jinei sa ainsung don louva anung lam ve jing ho avangse nom ui.

Seikhel seival aumle ngaidam kahin thum. Kakipahe asim jouse Pathen in phatthei boh tahen. Amen


©️2018, Crosby Haokip, All Rights Reserved

Previous articleKUKI CHANU, LAMNEIMOI CHONGLOI
Next articleTHINA THEI KALUNGSETNA(1)