Home SK Sitlhou GOLHANG JUNCHE

GOLHANG JUNCHE

337
0

~s.k sitlhou

Golhang khat hin jan seh le jun ache jin, ama jong a lungdong lheh jeng tan ahi. Doctor koma a che tan ahi.

Doctor- ipi hahsatna nanei ham?

Golhang- jan seh le ka jun ka che ji in, ka jahcha ji vale.

Doctor- oh, na manga ipi namu ji ham?

Golhang- ka mang a pasal khat nin, “Hiche lai chun jun tha jengo” ati jin, ken jong ka thah le ka jalkhun ana hiji e.

Doctor- lungkham hih in, na manga junthah in ahin ti teng ule ana nop peh ta hih in.

(Pasal pa jong kipah tah in, inn lama aki le tan ahi. Ahin la jingkah in lhase tah in Doctor pa koma ache kit nin)

Doctor- na jun na che kit ham golhang?

Golhang- ka jun ka che tapoi….

Doctor- ahi le ipi dia lunggim kit nahim?

Golhang- ka mang in pasal khat nin, “na jun tha in” atin, ka thah peh poi…..

Doctor- ahi le ipi ham na buoina?

Golhang- Ka mang a, “Eh buh ahe, na eh beh tha in” atiu vin, ken jong eh buh tah tah ham kati a ka Eh ka thah kit ahije.

😆😆😆🖐

Previous articleBLOCK!
Next articleCHONGBOI