Home ST Kuki FLOOR-6,ROOM NO.6-X

FLOOR-6,ROOM NO.6-X

103
1
FLOOR-6,ROOM NO.6
FLOOR-6,ROOM NO.6

KHAAL TWI THENG Collection
presents

(Based on Horror story)

21th June, 1998 keihi Mumbai Munna lekha simjom dia kana kalson ahin, kaumna Munna kathilto ahi. A thusim isei masang uva igah geldiuvin mihem hi athi jouva jong alungset pen angaipen lhahlel jeh ajong alha langji Jong um inte tia Nagel khahji em?

Arrange by: St kuki & Nengcha
(7085383639)

(CHAPTER-10)

“ᴀʟᴇx ʟʜᴀɢᴀᴏ ʜᴇɴᴛᴀɴɢ ᴀ ᴜᴍʟᴇʜ ᴋᴀʜɪɴ ᴋʜᴏ ᴛᴏʜ kaloiʜᴏ ʜɪɴᴋʜᴏ ʜᴜʜᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ɢᴇʟɴᴀɴ ᴋᴇɪ ᴊᴏɴɢ ᴋᴀᴋɪ ɢᴇʟ ʟʜᴀᴛᴀɴ ʜɪᴄʜᴇ ᴛʜɪʟꜱᴏʜ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴀɴɢ ʜɪ ꜱᴜʜᴛʜᴇɴɢ ᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ᴋᴀɴᴏᴍ ɪɴ ᴀᴛʜᴜ ᴋᴀʜɪɴ ᴋʜᴏʟʙᴇ ʙᴇᴛᴀɪ.”

Somasa banjom…

(ѕcєnє-20)
S̤t̤.̤J̤O̤S̤E̤P̤H̤ C̤O̤L̤L̤E̤G̤E̤ M̤ṲN̤ L̤E̤H̤ P̤O̤L̤I̤C̤E̤ O̤F̤F̤I̤C̤E̤ MUN A̤ K̤A̤G̤A̤ T̤H̤I̤M̤ L̤ṲT̤
̤
̤ꜱɪꜱᴛᴇʀ ɴᴜ ɪɴ ᴛʜɪʟꜱᴏʜ ᴊᴏᴜꜱᴇ ᴀʜɪɴ ꜱᴇɪꜱᴏʜ ᴩʜᴀᴛɴɪɴ ᴋᴇɪᴊᴏɴɢ ᴋᴀʜɪɴ ᴋʜᴏ ɪᴛᴄʜᴀ ʟᴏᴜᴠɪɴ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴋɪɢᴇʟ ʟʜᴀ ᴛᴀɴ ʜɪᴄʜᴇ ᴛʜɪʟꜱᴏʜ ʜɪ ᴋʜᴏʟᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ɴᴀɢᴏɴɢ ᴛᴀɴ ᴍᴀꜱᴀɴɢ ᴀ ᴇꜱᴛʜᴇʀ ᴀɴᴀᴋᴀɪ ɴᴀᴍᴜɴ ʟᴇʜ ᴀᴅᴏɴɢᴍᴀᴩᴀ ʜᴏ ʟᴏɪ ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛ ᴀᴜᴍɴᴀ ʟᴇʜ ᴀᴄʜᴇɴɴᴀ ᴍᴜɴ ʜᴏ ᴋʜᴏʟᴅɪɴ ᴀɴᴀᴋᴀɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴜ ꜱᴛ.ᴊᴏꜱᴇᴩʜ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴍᴜɴᴄʜᴜ ᴊᴏɴ ᴅɪɴɢ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴋɪꜱᴀᴛᴀɪ.

ᴋᴇɪᴊᴏɴɢ ʜɪᴄʜᴇ ꜱɪꜱᴛᴇʀ ɴᴜ ᴜᴍɴᴀ ᴍᴜɴ ᴄᴀᴛʜᴏʟɪᴄ ᴄʜᴜʀᴄʜ ᴀᴋᴏɴ ᴄʜᴜɴ ᴋᴀᴩᴏᴛᴅᴏʜ ɪɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ʟᴜɴɢɢɪᴍ ᴛᴀʜ ɪɴ ᴇɪɴᴀ ɴɢᴀʜ ʟʜᴏɴɪɴ ᴛʜɪᴍʙᴇʜ ᴄʜᴀɴ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴩᴏᴛᴅᴏʜ ᴜᴠɪɴ ᴏʟᴅ ᴄᴇᴍᴇᴛᴇʀy ʟʜᴀɴɢ ᴄʜᴜ ᴋᴀʜɪɴ ᴅᴀʟʜᴀ ᴛᴀᴜᴠᴇ.

ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪᴊᴏɴɢ ᴇɪᴍᴜ ᴍᴜ ʟʜᴏɴ ᴄʜᴜɴ ᴀᴛɪᴊᴀʟʜᴇʜ ʟʜᴏɴɪɴ ɪᴍᴀᴠᴀɴɢ ᴇɪᴅᴏɴɢ ʟʜᴏɴ ᴩᴏɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ɪᴍᴀ ᴋᴀꜱᴇɪᴩᴇʜ ɴᴀɪᴩᴏɪ, ʜɪɢʜᴡᴀy ʟᴀɴɢ ᴋᴀʜᴜɴɢ ɢᴇɪ ᴜᴠɪɴ ᴛᴀxɪ ᴋʜᴀᴛ ᴋᴀʜɪɴ ᴋɪᴍᴀᴛ ᴜᴠɪɴ ᴋᴀᴜᴍ ɴᴀᴜᴍᴜɴ ᴋᴀ ʀᴏᴏᴍ.6 ʟᴀɴɢ ᴋᴀʜɪɴ ᴊᴏɴᴩᴇɪ ɴɢᴀʟ ᴛᴀᴜᴠᴇ. ᴋᴀʟʜᴜɴ ᴜᴄʜᴜɴ ɴɪʟʜᴀʜ ʟᴀɴɢ ᴩᴜɴɢ 5:45 ᴩᴍ ᴠᴇʟ ᴀʜɪᴛᴀɴ ᴩʜᴀʟʙɪ ᴅᴀᴩʟᴀɪ ᴀʜɪᴊᴇʜ ɪɴ ᴋʜᴏᴊᴏɴɢ ᴀᴊɪɴɢ ᴛʜɪᴍᴛᴀɴ ᴋᴀ ʀᴏᴏᴍ ɢᴀʜʟʜᴜɴ ᴋɪᴛᴅɪɴɢ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴋɪᴋʜᴏ ᴛᴏʟʜᴇʜ ɪɴ ᴀʜɪ.

ᴋᴀʟʜᴜɴ ᴜᴄʜᴜɴ ᴛʜɪʟ ʙᴇʜ ɪɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪ ᴄʜᴜ ʙᴜ ᴋᴀʜᴏɴ ꜱᴀʜ ɪɴ ᴋᴇɪᴊᴏɴɢ ᴋᴀ ᴛᴀʙʟᴇ ᴍᴀɪyᴀ ᴄʜᴀɪʀ ᴀᴄʜᴜɴ ᴋᴀᴛᴏᴜᴠɪɴ ʟᴜɴɢɢɪᴍ ᴛᴀʜ ɪɴ ʜɪᴄʜᴇ ᴋᴀᴊᴀʜ ᴅᴏʜ ᴛʜɪʟꜱᴏʜ ʜᴏᴄʜᴜ ᴋᴀɢᴇʟ ᴩᴀɴᴛᴀɴ ɪᴛɪʟᴀᴍ ᴩᴀɴɢ ᴀ ɪᴩɪ ᴋɪʟᴏ ʟᴇʜ ʜɪᴄʜᴇ ᴇꜱᴛʜᴇʀ ᴅᴏɴɢᴍᴀ ᴩᴀ ᴄʜᴜ ᴀᴋɪʜᴏʟ ᴅᴏʜ ᴛʜᴇɪᴅᴇᴍ? ᴛɪʙᴏᴜ ᴄʜᴜ ᴋᴀɢᴇʟ ᴩᴀɴᴛᴀɪ.

ᴀᴊᴇʜ ᴄʜᴜ ᴀᴍᴀᴩᴀ ᴍᴇʟ ᴀᴍᴜ ᴛᴏᴋᴀʜ ᴀ ᴄʜᴜʟᴇʜ ɴɢᴀɪᴅᴀᴍ ᴀᴋɪᴛʜᴜᴍ ʟᴏᴜʟᴇʜ ʟᴇɪꜱᴇᴛ ᴅᴀʟʜᴀ ʟᴏᴜᴠᴀ ᴀʟʜᴀ ʟᴀɴɢᴊɪɴɢ ᴅɪɴɢ ᴀ ᴜᴍ ᴀʜɪᴛᴀɪ ʜɪᴄʜᴇ ꜱᴜʜᴛʜɪᴩ ɴᴀᴅɪᴀ ʜɪ ᴀᴅᴏɴɢᴍᴀᴩᴀ ʜɪ ʜᴏʟᴅᴏʜ ᴀ ɴɢᴀɪᴅᴀᴍ ᴋɪᴛʜᴜᴍ ꜱᴀʜ ɴɢᴀɪ ᴀʜɪ ʜɪᴛɪ ᴀʜɪʟᴏᴜ ʟᴇʜ ʜɪᴄʜᴇ ᴀᴋɪᴛʜᴏᴩɪ ꜱᴀᴛᴀɴ ᴛʜɪʟʜᴀ ᴩᴀᴄʜᴜɴ ᴀʜɪɴᴍᴀɴ ᴄʜᴀʜ ᴋɪᴛɴᴀ ᴍɪʜᴇᴍ ʜɪɴᴋʜᴏ ɪᴊᴀᴛ ʜᴀᴍ ᴀᴛʜᴀʟᴏ ᴋɪᴛᴅɪɴɢ ɪɴ ᴀᴜᴍ ɪɴ ᴋᴇɪʜᴏ ʜɪɴᴋʜᴏ ᴛᴀʜʙᴀʜ ᴊᴏɴɢ ᴋɪʜᴜʜ ᴅᴏʜ ɴᴀᴅɪɴɢ ʜᴀʜꜱᴀʟʜᴇʜ ᴅɪɴɢ ᴀʜɪᴛᴀɪ.

ʜɪᴛɪᴀ ʟᴜɴɢɢɪᴍ ᴛᴀʜ ᴀ ᴋᴀᴋɪɢᴇʟ ᴊɪɴɢ ʟᴀɪyɪɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ʙᴜ ᴄʜᴜ ᴀʜɪɴ ʜᴏɴᴍɪɴ ʟʜᴏɴ ᴛᴀɴ ʙᴜ ɴᴇʜᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ᴋᴀᴛɪɴ ᴋᴀɴᴇʜ ᴩᴇᴛ ᴜᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ᴇɪʜɪɴ ᴅᴏɴɢ ʟʜᴏɴᴛᴀɴ “ᴍᴀɴɢ ɪᴩɪ ᴛʜɪʟꜱᴏʜ ᴜᴍᴋɪᴛ ᴀʜᴀᴍ? ɴᴀʟᴜɴɢ ᴀɢɪᴍᴛᴏʜ ᴇ ᴋᴇɪɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ᴋᴀʜᴇᴛ ᴛʜᴇɪ ᴅɪʜᴀᴍ? ɴᴀʟᴏɪ ᴋᴇɪɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ɴᴀʜɪɴ ᴋɪᴛʜᴏᴩɪ ʟʜᴏɴ ɴᴀɴɢᴇ” ᴀʜɪɴ ᴛɪʟʜᴏɴɪɴ ᴀᴍᴀɴɪ ᴋᴀꜱᴇɪ ᴩᴇʜʟᴏᴜ ʟᴀɪ ᴀʜɪᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ᴄʜᴀᴛʜᴏʟɪᴄ ᴄʜᴜʀᴄʜ ᴍᴜɴʟᴀɴɢ ᴀ ꜱɪꜱᴛᴇʀ ɴᴜɴ ᴇɪꜱᴇɪᴩᴇʜ ᴊᴏᴜꜱᴇ ᴄʜᴜ ᴋᴀꜱᴇɪ ᴩᴇʜ ʟʜᴏɴᴛᴀɴ ʜɪᴄʜᴜɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ” ʙᴜ ᴋɪɴᴇʜ ᴅᴏʜ ᴜᴛɪɴ ᴇꜱᴛʜᴇʀ ᴀɴᴀᴋᴀɪ ɴᴀᴍᴜɴ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴄʜᴜ ᴊᴀɴʟᴀɴɢ ᴊᴀᴩʟᴇʜ ɢᴀᴩʜᴀ ᴜᴛᴇ” ᴋᴀᴛɪᴩᴇʜ ᴛᴀɴ ʜɪᴛɪᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴛᴇᴍ ɪɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀᴍᴀɴɪ ᴊᴏɴɢ ᴀʜᴜɴɢ ɴᴏᴍʟʜᴏɴ ᴛᴀɴ ᴀɴ ᴋᴀɴᴇʜ ᴊᴏᴜ ᴜᴠɪɴ ᴄʜᴏᴍᴋʜᴀᴛ ᴋᴀᴋɪʜᴏᴜ ʟɪᴍ ᴜᴠɪɴ ᴊᴀɴ ᴩᴜɴɢ 9ᴩᴍ ᴀʜᴜɴɢ ᴀʟʜɪɴ ᴛᴀʜ ᴋᴀᴋɪɢᴏɴɢ ᴜᴠɪɴ ꜱᴛ.ᴊᴏꜱᴇᴩʜ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴍᴜɴʟᴀɴɢ ᴊᴏɴᴅɪɴɢ ɪɴ ᴋᴀᴄʜᴇ ᴛᴀᴜᴠᴇ.

ʜᴏɪʟᴀɪ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴍᴜɴ ᴋᴀᴩʜᴀʜ ᴜᴄʜᴜɴ ʟɪɢʜᴛ ɪᴍᴀ ᴀᴋɪᴠᴀʜ ᴀᴠᴀʜᴩᴏɴ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ᴋᴀɪ ᴏᴊᴀ ʜᴏɴᴊᴏɴɢ ᴀᴅᴀʟʜᴀʜ ꜱᴏʜ ᴋᴇɪ ᴜᴠᴀ ʟɪɢʜᴛ ᴀᴛʜᴀᴜ ᴀʜɪᴛᴀɪ. ᴋᴇɪʜᴏ ᴊᴏɴɢ ꜰᴇɴᴄɪɴɢ ᴀᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴀʟ ᴅᴏʜ ᴜᴠɪɴ ꜱᴛᴀꜰꜰ ʜᴏɴ ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ ʜᴏ ʀᴇᴄᴏʀᴅ ᴀᴋᴏɪɴᴀᴜ ᴍᴜɴ ʟɪʟʙʀᴀʀy ᴍᴜɴʟᴀɴɢ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴊᴏɴ ᴜᴠɪɴ ʟᴇᴋʜᴀ ᴛᴀᴍᴠᴀʟ ᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪ ᴛᴏᴄʜᴜɴ ᴋᴀᴋɪᴛʜᴏ ᴋʜᴏᴍ ᴜᴠɪɴ ʟᴀɴɢ ᴋʜᴀᴛ ᴋʜᴀᴛɴᴀ ʟᴇᴋʜᴀ ʀᴇᴄᴏʀᴅ ᴋɪᴋᴏɪɴᴀ ʙᴏx ᴊᴏᴜꜱᴇ ᴄʜᴜ ᴋᴀ ᴄʜᴇᴄᴋ ꜱᴏʜ ᴋᴇɪ ᴛᴀᴜᴠɪɴ ᴀʜɪʟᴇ ɪᴍᴀᴊᴏɴɢ ᴋᴀᴍᴜᴅᴇʜ ᴋɪᴛ ᴩᴏᴜᴠɪɴ ᴀʜɪ ᴄʜᴏᴍᴋʜᴀᴛ ꜱᴇᴛᴩɪ ᴋᴀʜᴏʟ ᴠᴀɴɢ ᴜᴠɪɴ ᴋᴀᴍᴜ ᴩᴏᴜᴠɪɴ ᴀᴄʜᴀɪɴᴀɴ ʜɪʟᴀɪᴍᴜɴ ɴᴀ ᴄᴏᴍᴩᴜᴛᴇʀ ᴋɪᴋᴏɪ ʟɪʙʀᴀʀy ʀᴏᴏᴍ ᴀ ᴜᴍ ᴄʜᴜ ᴀᴍᴀᴄʜᴀᴍ ɪɴ ᴀɴᴀ ᴋɪ ᴏɴ ɪɴ ᴏꜰꜰ ʟᴏᴜᴠᴀ ᴀɴᴀ ᴋɪᴋᴏɪ ᴄʜᴜ ᴋᴀɢᴀ ᴍᴜᴅᴏʜ ɪɴ ᴀʜɪ.

ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ᴋɪᴅᴀɴɢ ᴋᴀꜱᴀɴ ᴋᴀɢᴀ ᴠᴇᴛᴊᴇᴩ ʟᴇʜ ᴀᴍᴀᴄʜᴀᴍ ᴀ ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ ʀᴇᴄᴏʀᴅ ʜᴏ ᴅᴏᴄᴜᴍᴇɴᴛ ᴅᴇᴛᴀɪʟꜱ ʜᴏ ᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴏʟ ʟᴇʟᴇ ɪɴ ʜɪᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴜɴɢ ᴀ ᴋᴀɢɪɴ ᴍᴏᴋʜᴀᴛ ᴀᴜᴍᴛᴀɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ᴄᴏᴍᴩᴜᴛᴇʀ ᴄʜᴜ ᴋᴀ ᴛyᴩᴇ ᴠᴀɴɢ ᴠᴇɪyɪɴ “ʀᴇᴄᴏʀᴅ ᴩᴀᴩᴇʀ ᴏꜰ ᴇꜱᴛʜᴇʀ 1995 ʙᴀᴛᴄʜ” ᴛɪɴ ꜱᴇᴀʀᴄʜ ᴋɪᴛɪ ɴᴀʟᴀɪ ᴀᴄʜᴜɴ ᴋᴀʜᴏʟ ᴛᴀɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀᴍᴀ ᴍɪɴ ᴋɪʙᴀʜ ᴩɪ ᴛᴀᴍᴩɪ ᴀʜᴜɴɢ ᴅᴏʜ ɪɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ᴀᴋᴜᴍ ᴀʟʜᴀ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴠᴇɴ ᴇꜱᴛʜᴇʀ ᴄʜᴜ 1995 ʟᴀɴɢ ʙᴀᴛᴄʜ ᴀʜɪᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋɪɴᴏ ᴛᴀʜ ɪɴ ᴋᴀʜᴏʟ ꜱᴜʜꜱᴜʜ ᴛᴀɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀᴊᴏɴᴀ ᴋʜᴇʜ ɪɴ ᴋᴀᴍᴀɴɢ ᴀ ᴋᴀᴍᴜ ᴛᴏʜ ᴋɪʙᴀɴɢ ᴄʜᴇᴛ ᴀʟɪᴍ ᴋʜᴀᴛ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴍᴜᴩɪʟ ᴊᴇᴩ ɪɴ ᴋᴀʟᴇ ᴛᴏʟᴛᴏᴜᴠᴀ ᴋᴀᴛʜᴀʜ ᴠᴇᴛʟᴇʜ ” ᴇꜱᴛʜᴇʀ ʟʜɪɴɢɴᴜɴʜᴏɪ” ᴛɪᴀ ᴀ ʙɪᴏ ᴅᴀᴛᴀ ᴛᴏʜ ᴀʟɪᴍ ᴀɴᴀᴜᴍ ᴛʜᴀ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴍᴜᴅᴏʜ ᴛᴀɪ ᴋᴀɢɪɴᴄʜᴀᴛ ʙᴀɴɢ ᴄʜᴜɴ ʜɪᴄʜᴇ ɴᴜɴɢᴀʜ ᴄʜᴜ ᴇɪᴊᴀᴛ ᴍɪ ᴀʜɪᴅᴀɴ ᴋᴀʜɪɴ ʜᴇᴅᴏʜ ᴛᴀɪ.

ʜɪᴄʜᴇ ᴩʜᴀᴛ ᴄʜᴜɴ ᴩʜᴀᴛ ꜱᴜʜ ʟᴜᴛʙᴇ ᴛᴀʟᴏᴜᴠɪɴ ᴀᴍᴀ ᴅᴇᴛᴀɪʟꜱ ᴄʜᴜ ᴋᴀʜɪɴ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴩᴀɴᴛᴀɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀɴᴜ ᴍɪɴ ᴀᴩᴀ ᴍɪɴ ᴊᴏᴜꜱᴇ ᴋᴀʜɪɴ ᴍᴜᴅᴏʜ ꜱᴏʜᴛᴀɪ, ᴀᴋʜᴏᴍɪɴ ᴊᴏɴɢ ɢᴇʟᴍᴏʟ ᴄᴄᴩᴜʀ ᴍᴀɴɪᴩᴜʀ ᴀᴋɪᴛɪɴ ᴀʜɪ. ᴀɴᴜ ᴍɪɴ ɴᴜ.ᴠᴀʜᴄʜɪɴ ᴀʜɪɴ ᴀᴩᴀᴍɪɴ ʜᴇꜱᴇɪ ᴀᴋɪᴛɪɴ ᴀᴩᴀʜɪ ɪɴᴅɪᴀɴ ᴀʀᴍy ʀᴇᴛɪʀᴇᴅ ᴋʜᴀᴛ ɪɴ ᴀᴋɪꜱᴇɪyɪɴ ᴀʜɪ. ʜɪᴄʜᴇ ʜɪᴊᴏᴜꜱᴇ ᴄʜᴜ ᴋᴀʜɪɴ ᴋᴀʜɪɴ ꜱᴀᴛᴅᴏʜ ɪɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴋᴏᴜ ᴩʜᴇɪyɪɴ ʟᴇᴋʜᴀ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴠᴇᴛ ꜱᴀʜ ɪɴ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴩᴏᴛᴅᴏʜ ᴛᴀᴜᴠᴇ.

ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪɴ ᴊᴏɴɢ ᴋɪᴅᴀɴɢ ᴀꜱᴀʟʜᴏɴ ɪɴ ᴀʜɪ ᴀᴊᴀʜ ᴄʜᴜ ᴀɢᴇʟ ᴩʜᴀʜ ʟʜᴏɴ ʟᴏᴜʙᴇʜ ᴇɪᴍɪ ɴᴜɴɢᴀʜ ᴋʜᴀᴛ ᴀʜɪᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋɪᴅᴀɴɢ ᴀꜱᴀʟʜᴇʜ ʟʜᴏɴɪɴ ᴀʜɪ. ᴀᴊᴇʜ ᴄʜᴜ ᴋᴏʟ ʟᴇʜ ᴠᴀɪʟᴀʜ ᴀ ʜɪᴄʜᴀɴ ᴀ ᴀɴᴀ ᴋɪꜱᴇɪ ᴍɪɴᴛʜᴀɴɢ ᴄʜᴜ ᴊᴀᴛᴅᴀɴɢ ʜɪʟᴏᴜᴠᴀ ᴇɪᴊᴀᴛ ᴄʜᴀɴᴋʜᴏᴍᴩɪ ᴋʜᴀᴛ ᴀɴᴀʜɪ ᴀʜɪ ʜɪɴʟᴇʜ ᴋᴇɴᴠᴀɴɢ ᴋᴀɢɪɴᴍᴏɴᴀ ᴀɴᴀꜱᴏᴛ ᴛᴀɪ.

ʜɪᴄʜᴇ ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ᴀᴋᴏɴ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴩᴏᴛ ᴊᴏᴜ ᴜᴄʜᴜɴ ᴩᴜɴɢ 11:45 ᴀɴᴀ ʟʜɪɴɢ ᴛᴀɴ ᴩᴜɴɢ ᴋʜᴀᴛʟᴇ ᴋᴇʜ ᴋᴀʜɪɴ ꜱᴜʟᴜᴛ ᴍᴀɴ ᴜᴠɪɴ ᴋᴀʜᴜɴɢ ᴩʜᴇɪ ʟᴇᴜ ᴩᴏʟɪᴄᴇ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ᴍᴜɴ ᴊᴏɴɢ ᴄʜᴜ ᴍɪ ᴀɴᴀᴛʜɪᴍ ᴅᴏᴍᴛᴀɴ ᴄᴏɴꜱᴛᴀʙʟᴇ ᴋʜᴀᴛʟᴇ ɴɪ ɢᴀᴛᴇ ᴋᴏᴍᴍᴀ ᴄʜᴀɪʀ ᴀ ᴀɴᴀ ᴇᴍᴜᴛ ʟʜᴜʜ ʙᴏᴜᴄʜᴜ ᴀʜɪᴛᴀɪ ᴀᴅᴀɴɢ ᴏꜰꜰɪᴄᴇʀ ʟᴀɴɢ ʜᴏ ᴄʜᴏᴍᴋʜᴀᴛ ɪɴʟᴀɴɢ ᴀ ᴋɪᴄʜᴏʟ ᴅɪᴀ ᴀɴᴀᴩᴏᴛ ɢᴀᴍ ᴜ ᴀʜɪᴛᴀɪ.

ʜɪᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴇɪʜᴏɴ ᴊᴏɴɢ ᴀᴩʜᴀᴛ ᴛᴏʜ ᴋɪᴛᴏʜ ᴄʜᴜɴ ᴋɪᴊᴇɴ ᴋᴀꜱᴀʟʜᴇʜ ᴜɴ ᴋᴀʟᴏɪ ᴛᴇɴɪ ᴄʜᴜ ᴩᴀᴍʟᴀɴɢ ᴀ ᴋᴀᴋɪɴɢᴀ ꜱᴀʜ ɪɴ ᴋᴇɪ ᴄʜᴜ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ꜱᴜɴɢ ᴀ ɢᴀᴛʜɪᴍ ʟᴜᴛᴅɪɴɢ ɪɴ ᴋᴀᴋɪɢᴏɴɢ ᴋɪᴛᴛᴀɪ. ɪʜᴇᴛᴅᴏʜ ᴜᴠᴀ ʟᴇʜ ɴᴏᴍᴍᴀ ɪᴛʜᴀᴍʟᴏᴜ ᴅɪᴜ ᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴇɪᴊᴏɴɢ ᴅɪɴᴄʜᴀɴɢ ᴛᴀʜ ɪɴ ɢᴀᴛᴇ ᴋᴏᴛ ᴀᴋᴏɴ ᴄʜᴜɴ ᴋᴀʟᴜᴛ ɪɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴩᴏʟɪᴄᴇ ᴄᴏɴꜱᴛᴀʙʟᴇ ᴄʜᴏᴍᴋʜᴀᴛ ᴋᴀʜᴅɪᴀ ᴀɴɢᴀʜ ᴀ ᴀɴɢᴀɴꜱᴇ ᴛᴇɴɪᴜ ᴄʜᴜ ɢᴀᴛᴇ ᴍᴀɪyᴀ ᴄʜᴀɪʀ ᴀᴄʜᴜɴ ᴀɴᴀ ᴇᴍᴜ ʜᴀɪᴛʜᴇ ᴛʜᴜ ʟʜᴏɴ ɪɴ ʜɪᴄʜᴜɴ ᴋᴇɪᴊᴏɴɢ ᴋᴀɴɢᴄʜᴀɴ ᴋᴀʟᴜᴛ ɪɴ ᴏꜰꜰɪᴄᴇ ʀᴏᴏᴍ ʟᴀɴɢ ᴄʜᴜ ᴋᴀᴊᴏɴɪɴ ᴛᴀʙʟᴇ ɴᴜɪʟʜᴀɴɢ ᴄʜᴜ ᴋᴀʜᴏʟ ᴩᴀɴᴛᴀɪ.

ɪᴊᴏ ᴋʜᴀᴛʟᴇ ᴩᴏʟɪᴄᴇ ᴋʜᴀᴛᴛᴏᴜ ʜᴜɴɢᴍᴀɴ ᴋʜᴀɴᴛᴇ ᴋᴀᴛɪɴ ᴛɪᴊᴀᴛᴀʜ ʟᴇʜ ᴋɪᴛʜɪɴɢ ᴩᴜᴍ ɪɴ ꜰɪʟᴇ ʟᴜɪ ᴋɪᴋᴏɪɴᴀ ʜɪᴅɪᴀ ᴋᴀɢɪɴᴍᴏ ɴᴀᴊᴏᴜꜱᴇ ᴄʜᴜ ʙᴀɴɴᴇɪ ᴄʜᴀɴ ᴋᴀʜɪɴ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴩᴀɴᴛᴀɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀʜᴏʟ ʜᴀʜᴛᴏʜ ᴋᴀᴍᴜᴊᴏᴜ ᴩᴏɴ ᴀʜɪ. ᴩᴜɴɢ ᴋᴀᴠᴇᴛ ʟᴇʜʟᴀ ᴊᴀɴ 1ᴩᴍ ᴀɴᴀʟʜᴀ ᴋɪᴛᴛᴀ ɪᴊᴏʟᴇ ɪʜᴏʟᴩᴇᴛ ɪɴ ᴋʜᴀᴛᴛᴏᴜ ʜᴜɴɢ ᴋʜᴀɴᴛᴇ ᴛɪɴ ᴩʜᴀᴛ ᴄʜᴜ ᴋᴀʜᴏᴍ ᴛʜᴏʟʜᴇʜ ᴋɪᴛᴊɪɴɢ ɪɴ ᴋɪɴᴏᴛᴀʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴀʜᴏʟ ɴᴀʜɴᴀʜ ᴊɪɴɢ ɪɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀᴄʜᴀɪɴᴀ ᴋʜᴇʜ ɪɴ ɪᴍᴀ ᴋᴀᴍᴜʟᴏᴜ ᴅɪɴɢ ʜɪᴛᴀᴍ ᴛɪᴀ ᴩᴏᴛᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ᴋᴀɢᴏᴛ ᴋᴏɴ ᴄʜᴇᴛ ʜɪɴ ꜰɪʟᴇ ᴋɪᴋᴏɪɴᴀ ʟᴇʜ ʟᴇᴋʜᴀ ᴋɪꜱɪᴛɴᴀ ᴅʀᴀᴡᴇʀ ꜱᴀʜʟᴀɴɢ ᴋʜᴀᴛɴᴀ ᴋᴏɴɪɴ ꜰɪʟᴇ ᴀʟᴜɪyᴀ ʟᴜɪᴋʜᴀᴛ ʜɪ ᴀʜᴜɴɢ ᴋʜᴇʟʜᴀʜ ɢɪɴᴄʜᴜ ᴋᴀᴊᴀ ɪɴ ᴋᴀɢᴀ ɴᴜɴɢᴠᴇᴛ ɴᴀ ᴍɪɴ ᴇɪʜᴇ ᴋʜᴀɴᴛᴇ ᴛɪᴀ ɢᴀʟᴇ ᴋᴏɪᴅᴏʜ ᴅɪɴɢ ᴋᴀɢᴏᴛɴᴀ ᴀʜɪʟᴇ ꜰɪʟᴇ ʟᴜɪᴛᴀʜ ᴋʜᴀᴛ ᴀɴᴀʜɪɴ ᴀʜɪ ʜɪᴄʜᴜɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ʜɪᴄʜᴇ ꜰɪʟᴇ ᴄʜᴜ ʟᴇᴋᴏɪ ᴛᴀʟᴏᴜᴠɪɴ ᴋᴀʟᴜɴɢ ᴛʜɪᴍ ɴᴏᴩʟᴏᴜ ᴊᴇʜ ᴄʜᴜɴ ᴋᴀɢᴀʜ ʜᴏɴɢ ᴅᴏʜ ɪɴ ᴋᴀ ᴄʜᴇᴄᴋ ᴛᴀɴ ᴀʜɪʟᴇ ᴀ ᴄᴏᴠᴇʀ ᴩᴀɢᴇ ᴀᴄʜᴜɴ “ᴍᴜᴍʙᴀɪ ʀᴀᴊ ʜᴏᴛᴇʟ1995” ᴛɪʜɪɴ ᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀʜ ɪɴ ᴀʜɪ.

ʜɪᴄʜᴜɴ ᴋᴇɴᴊᴏɴɢ ᴀʙᴀɴ ᴋᴀᴩʜᴏʜ ɪɴ lekoi doh talouvin hiche lekha book file chu bannei chan kahinsim pan tan ahile amahi suicide a thidanin anajih lut uvin ahi hinlah anuilang a aloi agol hoa chu unseen murder case in ajih lut kit un alim leh Mel athidan houchu bannei chan kahin mudoh soh keiyin athijose Chu alol uva khaogui nung aumtei teiyin Amit uvin chunglang avesoh kei uve kenjong kalung sung a kagache achu kana mudoh sa chu ahitai.

Hiche athi holah achun masang a Esther dongmapa loiho khat Akash kiti pa Lim chu kahin mudoh in amahi hinkho anabei Dan ahitai hijeh chun kenjong a details chu kacheck in a inkote phone number leh a address chu kahin kivet in file chu kahin lekoi kittai.

Chutia keijong Police officer ho room sung a kon hungpot ding Kati kontah hin gate mailang a kon Gary hunglut chu kahen Officer ho khattou duty dia hung hitan te tihi kahet phatnin akin theilam in lekha ho kahin sutup in kotphung Lang a hung potdoh ding kati kontah in akeng togin nung hi keilang Jonna ahung chu kajatan hiche phatnin aning Lang a window a Chun kachom doh vang veiyin pahcha tunna holah a ka opden in ahile window Lang akon Chun officer khatnin ahinve Suh in kei chu chomkhat ka opden in amanjong koima amudeh Lou phatnin a window chu ale khatan ahi.

Keijong ka opden na a katijatval jeh Chun ka ulsan eichup denjing tan ka sangkhol Jong daplai ahivang in ka ullin akeh khat asukot mantai. Keijong kino tah a pahcha kitunna holah a konna kahung pot doh in gate kotlang a guard a kikoi Constable teni Jong ana khang lhontan hiche phat Chun keiding in chedohna ahahsa lheh in ahi ajeh chu fencing lah sangval asanna kikah a CCTV apankhum kitleu chedoh nading aham salheh in ahi.

Chutia bolding leh suhnading theilouva kakigel Jing laitah in masang a Mumbai kahung lhun tilla kapu pa toh ka room Lang a eihung thah lhon tehsepu mella hungji Alex lhagao Chun eihin kithopi kittan amachu hiche tehsepu tahsa Mel mama mangchan police ho gate maiya chun ahung in Constable teni chu ahung suboi in tehsepu Chun keilang ahinve in Amit Chun signal eihinpe in anache doh in atin eihin seipeh e Constable tenin amachu lockup a koidia akaiphei lhon laiyin keijong kinotah in gate akon Chun kajam doh loiyin kaloi teni umna Lang kajonin ahile kaloi teni Jong ana ki emulhu manlhonin kahin thou khang in kaum nau munlang Jon talouvin hiche Jan mama chun Esther dongmapa loite lah a Akash kiti pa inlang Jon ding in kache peikit tauve.

….to be continued

Upcoming: Chapter-11(Conclusion)-“Adongma pa chu kaga kimupi uvin kahin pui phei uvin a nungah nu kivuina lhan Old cemetery Mumbai khopi luilang achun kahin puphei uvin, mithi leh mihing kingai lutna abei tan Esther in leiset lhagao phalou Chun leiset hi ahin da lha tai ”.

Nb: part 10 hi kiseimo sasa a kahinjih ahin kavel check man tapon kahlah a suhkhel jihkhel spelling mistake ho kahin sudih mantahih e neina hethem uvin.

Thusim hi anom lheh e nati le anoiya “LIKE” button khu meh in writer ho na support nau vin, chule seinom nanei le anoiya comments nahin bolthei u ahi.

Site nalut a notification pop up hung potji ho allowed anabol ji uvo maban a thusim thah ahung ki post teng notice namu ji diu chule Bell button a subscribe kiti chu meh un.

Previous articlePATHENIN AMA KIN BOL DINGA NASEM AHI
Next articleNACHUNG THU TAN DING PA LUNG HOL JING IN

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here