Home Lahkhom AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-V

AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-V

368
0

By: Letpao Touthang
16 September 2020 ThusimBu

Part 5

Thangpi jong phat khat phat kuom leh iti a mi dang te chun le zo ngei cheng toh somai ki kim a kei Chun le Zo in khulsin samang ajal hitan tem tin aki gelsie lheh in ahi. Ama hitia aki gelset lheh ji vang chun alungsetpien Chongnu mit mu in mailheu sel in aum jing in ahi. Phat le ni hi ki hei loi hen lang kei sangga hinkho jong hi ki le loi leh tin alung in agel jing jieng e. Ipu ipa thuchih in Sel chaga le Nao chaga khat vei leh aki le kit teiji e kiti chu Thangpi in alungthim a akii hing jing in Chongnu khankho bou akinep pin hinkho amang e.

Phat leh ni jong aki hei yin, ni khat hi Pu. Zathang le a inn neipi in jong atulai gil Thangpi akou hun in, inn sung ah chun a houlim pi hun in hitin athu lhah huun tai -“Tupa, Thangpi ven kei na pi leh pu inla tahsa hamsiet jih in cha pasal ka hing jou ta puon, ven Chongnu hi deilhen tum a nang ka pih na hi hun tai. Hijih chun ngng jong na nu leh pa um lou nung hita jong leh nungah dang kom a som leng lou in Chongnu hi hel in lang kei teni dam pet cha leh nei hun tan, na pi leh pu kei tenin jong tumel ka mu num hun ahin chule na nu leh pa kinep na hin bulhit tei in” tin asei pih tai.

Thangpi jong aki gel leh kipanan adim in api leh pu thusei chu hitin a langle tan ahi -” Hepi hepu na tupa laigil kei Chun leh Zo nei talou hichan a khotona nei tah na chanu nei jihuol hun hi alou ta ngei ie, ka ki pani jong le ei kipapi ding ka lhaset ni jong leh ei lhembi ding ka chun le zo dam nalai hileh tuni hi iti kipa tha nup a um ta dem? Henu hepa hung thou hun o, kapi leh pu in khankho thimthu asun in kei in nu leh pa nei lou kahi jih in a hina ding bang tah in chon na ngei dol in khankho nunkho ka thiem jou puoi” tin ahou lim toh akap lha jieng in ahi.

Hitia Thangpi aum pet chu Chongnu innsung ahung lut toh kituohchet in Heu Thangpi iti na him o… tin ama jong amoh lhiso jieng phat in Pu. Thangpi leh a inn neipi in jong Thangpi leh Chongnu umchan chu ave hun in, a jo jo nan ve jou lou in amani jong amoh lhiso hun tan ahi.

Chomkhat jou hin Thangpi in jong a pi leh pu kom ah kipa thu asei in hichia pat chun Chongnu te inn a chun apansa tai. Thinglhang aum khosa a hi jih un, changlei mim lei abol un, ki hinso na thei ding in hiti chun louma chu akhosah lheh un ahi.

Phat leh ni a hung ki heiyin Chongnu leh Thangpi din kichen na thei ding phat leh nikho ahung um tan, amani jong aki cheng hun tai. Chongnu in jong jan a imut hun teng “heu nao inei masat pien chu numei a hi leh ka ni lo sah hitin, pasal a hi leh ka gang min lpo sah hitin, aban inei lang leh kei nu leh pa min lo sah bep hite na” tin ahin sei doh in a hi leh Thangpi in jong kidang a san hinla a lunggel chu ahoi jih chun “hinge Boi nang sei² chu himai hen” tin adonbut tai.

Guhthim in Thangpi a nu le pa pul adou jing in hinla alhembi jou ding ana um poi. Atahsa jieng in jong ahin doulel phat in, Thangpi chu ahung dammo lo tan ahi. Chongnu jong alunggim behseh in a nu le pa ahetpai tai. Pu.Zathang in jong “Katu kenla chapa ka nei ta puon, dam in lang hat tang em! Napu keima hamset jong pha khopset tai. Nang beh dam inlang cha le nao tampi hin nei in tin aki lhaset ham tai. Alang khat ah Chongnu leh a nu Thangpi chu lou leh Ai in ajen hun in adisah bol hun in ahi.

Thangpi jong a lungthim a puohgih apuoh chu lel val hitan tin, houpi theilou in amu bang in aum in a hi leh asen angkoi le api apu alunggim lheh jieng uve. Achaina in, Chongnu in jong hepa, ka U Thangpi hi eiho jieng seh in buoipi lel sang un khuosung nungah guolhang ho gatiem utie atin a hi leh Pu.Zathang jong kho ngaisot lou in akipat doh in ahi. Chi phat chu zan khuothim tan mi ho jong aimuthip gam tai. Hinla Pu. Zathang jong atupa hinkho ding gel nan, jankhang in ajan toupi ding nungah golhang ho ahin kou khom in, hiti chun Chongnu leh Thangpi umna lang chu ahin juon tau vin ahi. Amaho hung lhun kah chun Thangpi in jong kho helou a hi vang alunthim a puohlel a nu leh pa pul adou chu ahin sei doh tan a hi leh Chongnu in jong “Heu Thangpi, na senangkoi keiman jong ka khangdon na ang a ka chulpi napoi, nei dalha lou jen o,” tin akoiyin asenji chu athi dan in agel in akap tan ahi leh Nungah golhang Thangpi toupi dia hung ho chun mi kaa gin ahin ja uvin, Thangpi hi athi hitan tan tie tin ahung del lut jieng uvin, chule inn sah inn lhang in jong ipi thu um a hitam tin lel lheh jong leu ahung thou doh un, ahin dellut jieng tauve.

Innsung ahung lut lut uvin Chongnu kaa chang aja suoh kiei un, apo na thei lheh jieng uve. Chu jou chun Pu.Zathang in jong Thangpi sou atham in a hi leh ahing nalai in, hinla kho helou in aum jing nalai in ahi. Ju neh khang a hi jihchun kho thiempu aga kou kit un, thiempu pa in jong phun asang tan a hi leh Thangpi umchan chu a hedoh pai ngal a po na lheh in, amaiso aki khel liu jieng e. Chujou chun Pu.Zathang kom thil um dan ho chu asei pih in a inn lam ah aki le tai. Hichi jan chun inn sah inn lhang nupi upa ho chu thinglhang natoh khohlai a hi jih un, a inn a inn chieh a ki janchol duo kit un, hinla golhang phabep leh nungah phabep pin ajan toupi uvin ahi.

Ajing jengkah in Thangpi jong kho ahin hejep tan, thiempu pa in jong ahung tho in ahi. Chongnu vang ajan ha khovah jih chun thojou lou in amu nalai in ahi. Thangpi in Ahcha ho agil a kuon in alha doh in an apie in, jiengkah chun khopam a thing go hol ding in apot doh in, ama apot doh kah chun Chongnu ahung thoudoh in anu kom ah “Henu ka u Thangpi la ….? Hoiya chi doh ham?” tin alunggimpi lheh in ahi. Chu in a nu in “Boi, thingpo in achi a hi bouve, nang tah jong najipa chu ajam mang nahi sah ham? hung ki le vah tan tie” tin asei pih phatchun a lunggel num tai.

Thangpi jong ahung ki le in inn ahung lhung tai, Chingnu in jong heu ka kom a hung tou ta dio, ati leh Thangpi in jong “assshh kei lou lam ana chie ing ting vai leh nang bu eihin puoh pih in, chuti lou leh louma inei joulou ding, mi nung iphah joulou ding ahi” ati leh “Chongnu jong heu hung tou tadio, chomkhat seh hitan tie” tia avel vel a seipih phat chun Thangpi jong akom a chun aga tou in “heiihaa…toh ding tham ding tam hibang atam toh….”tin Chongnu kom aga tou tan a hi leh Chongnu in jong “Heu, janlhah a chu ipi na tia kho helou a na um ham?” chu na mang ta bang in naham doh in na lungthim a ipi na puohlel um a ham? nei seipih in, i neh leh ineh khom ding, toh jong itohkhom ding, i genthei leh igenthei khom ding …tia asei leh Thangpi chun “Chong, boi, kasenji nahie, kei lunggel genthei jong apha khooset tai. Kei lunggel genthei jih nang jong lunggel buoi ding ka num poi. Anjo leh cha le nei ding na hi jih in buoilo get in natie” tin adalhan lou lam juon in akipat doh pai tai.

Thangpi lou lam a apot doh jou chun Pu.Zathang jong ahung thou doh in, achanu kom a chun “Boi na U la…?” agah ti leh achanu in jong hepa lou lam ah toh ding atam in kei na jinglha ing katin, nang jieng an nei hin puoh pih tin achi pai tai” atipih tan a hi le Pu.Zathang in jong “Kahe ta hih e, Boi, aphat lou a na ni leh na gang in adalhah jih akhu genthei kisa val a nangka natoh hi mi bang a naha bolthei jep loulai a hi jih hla hi kimoh suonlel a hi tan tie” ati leh Chongnu in hitin asei pai kit ngal e -“hepa janlhah a mi naga kou kah chun ka u Thangpi chun ba amang ham bang henu, nei ngah hun o, ati ti jieng a bah …” Pu.Zathang jong chu a chehsa mang kiei in a ham ta puon ahi.

A nilhah in an neh jou in tap kuong a aki houlim lim u leh inn sah leh lhang ahung kholai leng un, ju bel Dangka bel khat ajan chep un, chi chun Pu.Zathang in jong houlim ahin bol in, Inn sah leh lhang hung kholai leng hokom a chun asei tai. Khat te ho, kenla chapa ka nei lou jih in katupa hi kachapa sin a ka kisin jieng in, janlhah achuti dam mo chu ka lha alungleng liu ve” tia asei leh kholai leng hochun ipi tia bah a nu leh pa in phatlou a ada lhah toh Thangpi beh hi hampha hen lang chikhai tei leh a nu le pa lha jong kipah inte atiuve. Hichi asei pet tah chun Thangpi in jong hepu te ho hepa te ho jan lhah chun ka mang ta bang in ka nu leh pa in dalhah ding ei go hun in, ken jong kei chapang ka changseh iti ka hin a iti neh leh chah ka ki hol a ka hin ding ham ti chu kagel le hahsa kasa val ka nu le pa nung chu akaa toh adel ka tho in ka nu leh pa inla acha keima chapang cha vet cha jong velou vin ei dalha mangjel in a nung hun kadel del leh kom lien tah khat ana um amanin chi kom chu apal galkai hun kei don hun lou phat chun chi kom pang achun ka moh kaa den ahi e ahin tin a hi leh mi kholai leng ho chun Tupa ipu ipan imang a mi thisa ho toh iki hou a adam lai bang a ium khom leh aoha poi ana tijiuve, nang jong na vangpha jo a hi atipih uvin ahi.

Phat leh ni achi jing in Thangpi jong lou ma gunchu tah in agut in, chang leh mim a hou lheh in, mi hon nang leh pa lha in jong phat thei na boh ahi pontho atipih jiuvin ahi. Ama jong a kigel gel jin a nu leh pa dam nalai thusei lasah jong num sa jep inte. Kumthum jou hin Chongnu in nao ahin vop in, alel lheh jieng e, chuke mi dang naovop toh tekah ding chun ama nao vop chu alel pi lheh in ahi. Thangpi jong kah kom le aki vangsie kit dem? Ahi lou jong leh Ginchat lou vin sapi akuol e tia ipu ipa thuchih kisei chu a hi dem? tin alung kichok thei lou na atoh jong leh a gel gel jieng in ahi.

End Part 5

Thusim hi anom lheh e nati le anoiya “LIKE” button khu meh in writer ho na support nau vin, chule seinom nanei le anoiya comments nahin bolthei u ahi.

Thusimbu Machal jing thei na ding a pan lanom ho kipah tah in lem ahijing in ahi anoiya button “Click Here” khu meh utin details anasim ute.

Previous articleNGAIDAMSA NAHI-I
Next articleHAOSATNAN EINGAILU DEHPOI