Home Lahkhom AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-IV

AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-IV

354
0

By: Letpao Touthang
30 July 2020 ThusimBu

Part 4

Chongnu in a ni nih le puon ho asop thieng sel pih in, inn sung ah alut in a ni kom ah chun atou in aki houlim pi tai. Thangpi jong inn tom lang a thing a eh in aki seimo lheh jieng ie.

Ni. Jalhing in jong “Chongnu, chu aven amai atham in, kaden ka mou nu tah hi ka lungset ta ve” tin amang ta bang in aham in aki sat jep² jieng in a hi leh Chongnu jong atija val in “Heu Thangpi henu hi iti ham o tin apeng jah tan” ahi le Thangpi jong “Ipi ti ham?” tin ahin del lut leh a sen tuoi apat ahinnsisah a chunnu laichet chu amu doh pai in ahi.

Kho thiempu avetsah pai in, Ah kaang khat in athoi uvin hinla Thiempu pa chun Thangpi kom a chun “Tupa na nu hi dam doh jou lou ding a hi tan chomkhat jieng cha hi jong le kipa sah in lang lunglhei sah in” tin athu lhah in apot tai. Thangpi jong aki gel gel leh a lhase val beh seh jieng in ipi pien bol leng pha ding ti jueng jong a hethiem thei ta pon ahi. Alang khat a Chongnu in jong a nu leh pa aga kou loiyin Inn a hung lhung pai ngal uvin ahi.

Thangpi jong anu ana angkoi yin “Henu henu thou aw! Na mou avhung teng kon athu isei pih a kon ei vaisai pih ding hitam? Ka Zo pa in la ka sentuoi lai in ei muol lep san tan, tun nang in nei dalhah kit tai!!! Leiset a ka hung pien hih kei dia Chun le Zo pul dou ding a ka hi tam Zo pa lha ngaiya na chi a hi leh kei jong nei pui o!!! Heno kei jong ei pui o!!! tin ana kap doh tan a hi le Apu Jathang in jong atupa Thangpi kaa chang lo chu ajan alai natpi behseh in hinla abol thei ima aum lou jih chun a lai ana dehset in ahi.

Kho sung mi khat leh ni in ahin he doh un, aban ban in kho sung mi ho aki seipih to uvin “Thangpi nu” athi thu chu kho sung nungah golhang ho jouse in jong ahin hedoh un Thangpi te Inn lang chu ahim del lut tau vin ahi leh Thangpi vang a Chun nu ngaiyin nausen dang chah kaa in ana kaap in ahi. Nungah golhang ho jousen innThangpi chan chu aveu vin ve ngam lou jen in amit lhi aki thieh suoh kiei uvin ahi.

Chomkhat jou chun Nu.Jalhing chu ahung hai doh kit in, Thangpi kom a chun “Boi, na pa in ei ngahlel e, nang na chaga bang a na um ding ka deimo lheh vang in chi lou thei ka hi tapoi, hung lhase hih beh in na kipa ni na da ni hi jong leh lhaolha in na pa toh na hung vil jing hun nange” tin thusei ta lou vin a laichet chet jieng, thi la thi lou hing la hing lou hi ti chun a um lai chun Pu. Jathang in jong atupa kom a chun Tupa na nu hi lha doh jieng in hita aum hi nang in na lhah doh lou jih ahi tin asei pih tai.

Thangpi jong amit lhi aki thieh hul in a nu thiluong ki jam na kom a chun a ding doh in mipi hung khom ho jouse muthei jah thei ding in hitin anu ahin lha tai-“Ka chun ngei lhaosie lou jen aw; Mihiem hinkho in apel thei lou Thina in ka Zo pa toh na khen in, tun eini nucha ei khen kit tan, ka Zo pa toh num in ana cholduo hun tan” ati pih phat in Thangpi nu jong chu ol ol in a hai in ahai tan tai.

Chu pet tah chun anu thi luong kom a Chongnu in jong a U Thangpi chan chu ve jou lou vin amoh kaa lhah jieng tan ahi. Nungah golhang dang jouse jong akaap lou a um ta pou vin ahi. Nu.Lhaikho in jong achanu in ani nu muolliem jih hita aum chu apo na in akap lha jieng kit tan ahi.

Golhang themkhat lhanlai din lhanmuol lang ajuon uvin Thangpi hinkho man ding dan le lungset aum dan thu bou asei un aki houlim peh un ahi. Lhan lai jing lai un nugah ho ahung un, Chongnu chan chu ahin sei un ahung ki houlim peh kit un, golhang ho se se chun Cha don ding ahung thah pih un, nungah golhang ho jong chom khatsetpi Thangpi leh Chongnu umchan chu asei un alhi suoh jou kiei uvin ahi.

Nilhah ni lhangkei in thivui na kin anei un, Thangpi in vang a nu angai val in athi luong chu atuh in a iit chah kheh tan ahi. Tehse hon hey…tupa thiluong aki it ngei poi ati vang un atuh nah² in Chongnu in jong Heu Thangpi bolngei lou ho bol ji hih o, nang jong ka ni nung jui nom na him? Nang in nei dalhah le kei i kati ding ham? tin akaa toh a U Thangpi chu a jol in, nah² in a chun ngei thiluong chu alha in, avui jou tau vin ahi.

Ani lhah mipi ho leh nungah golhang ho jouse ahung khom suoh un, lengkhom a bol uvin inn sung mite houlna phat in Thangpi jong a ding doh in mipi ho jouse aloi aguol jouse chu aven, a lunghel lih go tan ahi.

“Ka Zo pa inla ka sen lai yin eina dalha tan, ji leh cha beh ka nei a ka nu in atu mel beh amu man ding ham? tia ka gel leh ka ki nepna cheng tunin luonlhi in ei donbut tai. Kho sung veng sung mipite jouse tuni kin a nei hung lhahpih jih un ka kipah e…ati le aban sei be thei talou vin akap lha tan Chongnu leh anu in Thangpi chu achuti kaa den phat in aga jol doh hun inn sung lam ah apui lut hun tan ahi.

Lengkhom jong aki chai tan, mipi jouse inn lam aki le tauvin nungah golhang hon ajan tou pi din leituol ah lhumpi adeng un, Thangpi lungmuonna thei thil jat chuom² abol uvin ahi. Thangboi jong a ki gel gel in thu jong asei num pon, lhase aki sa lheh in ahi. Hinla Chongnu in “U pasal nahin, nang nahi ti leh kei numei ipi kati ding ham? Haitan…i loi leh guol te houlim na lah akhun ga tou hite” tin asei in hiti chun ajol ajol in a hi leh Chongnu jong alhiso doh phat chun Thangpi jong a hi le tin a loi ho lah a chun aga tou in hinla nilhah dang toh bang lou vin a hel doh jou puon ahi.

Chongnu pa le a nu jong jong atupa hun Thangpi khankho ding agel hun in inn sung a tapkuong ah chun aki jaan houlim hun in ahi. Ah masa ahung khuong tan, Thangpi Pu leh Pi jong a imu hun tan ahin nungah golhang ho vang a jan hah khovah tauve. Ajieng kho a hung a hung vah tan, ei Kuki chonna ngeidol in, Khosung nute Salnit a bol un, nilhum in lengkhom abol un, Thangpi nu thi nung hi jong leh lha muon na thei chan in a lhamuon uvin ahi. Nute lah a khat a houlim in hitin ahin sei e : ” Inn sung minu te, ki khuol phaute, minu hi inn sung Gou chingtup ihiuve, iji pa te hou hi gou hol, gou lam doh na dia tha leh jung ahiu ve” tia hou lim abol chu Chongnu jong nute lah a chun ajao in a ja suoh kiei in ahi. Chongnu in jong a lungthim ah aki gel in, kaden… kei pi hin ka ni nu kinep na leh ka U Thangpi gel bang in hinkho ka mang doh jou na dem? tin ana kigelse lheh kit in tai.

Phat leh nikho a hung ki hei yin Thangpi jong apute chanu Chongnu toh hiti chun ahung kii vop hun in, khosung nungah golhang ho jouse in jong a ki dei a ki ngai chu khutia um ding a hi tin a pahcha lheh jieng uve. Thangpi in vang Chongnu kipana ding leh hinkho sotna thei ding thil bou abuoipin aki sabuoi lheh e.

End Of Part 4

Thusimbu Machal jing thei na ding a pan lanom ho kipah tah in lem ahijing in ahi anoiya button “Click Here” khu meh utin details anasim ute.

Previous articlePATHEN THUN NAHINA NASEIDOHPIH TENG IPI TI NADONBUTJI EM?
Next articleMIHEM KITIMATNA- HUMAN RELATION KITI HI IPI TINA MONG HAM?