Home Lahkhom Letpao Touthang AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-II

AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-II

515
0

AW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI


20 June 2020 By ThusimBu

Letpao Touthang


Part-2


Hitia lhum mei aki oi jing a num asah lai tah u chun golhang phabep khat chun Chongnu chu a hin dai un hitin a hin sei tauve “Min a phung channa ding inn sung tujan a hung ki vet tuoh a chule atehpi lung ki hol pan ta eiho nungah ho la i lo a pha ham?” aki ti tau vin ahi. Chu in Chongnu in jong loite ho kom a chun thil chu aphat leh hui nun dung juiya um ahi nang ho jong aphat hung lhung vah tan te tia agah sei leh nungah dang se² chun golhang ho thu sei chu ahin jop kit un, kei hon jong ka ji ding teu leh ka teh pi le pu ding teu lung ka hol u ngai tai ahin ti pai kit tau ve.

Inn sung lam a chu Thangpi nu jong dam mo thim a tapkuong khangphei a kijam a tapkuong kom Chongnu nu leh a pa in toupi ahin, amahon jong khankho nunkho thu in aki jan houlim un ahi.

Jan jong a hung sot jep tan nungah leh golhang dang hon jong loite ho jan asot tan inn nei teni jong imut suoh tan te, eiho jong chi tau te tin Chongnu leh Thangpi chu ahin jonkap tauvin a hi leh Thangpi in jong katei loite nang ho jong na advance behseh uve pute chanu um vang a Jubel jong ki dom a pute inn a Chongnu gaki thum nailouva na chuti sei jieng u chu…ati tan ahi. Hinla loite hon jong a hethiem un i pi² hileh jan asot tah jih in jieng leh natong ding, jieng itholel khah diu ahi ima mut ute tin golhang ho se² chun nungah ho jouse chu ama ama inn chieh ah aga thah tau ve.

Chujou chun Thangpi leh leh Chongnu jong inn lang ahin juon hun in, Chongnu chu Thangpi nu kom ah a imu’n, Chongnu nu leh pa chu room lang ah a imu hun in, Thangpi chu tapkuong achun puon aki pha in ajan imu tan ahi.

Hichi jan chun Thangpi in mang khat ahin nei in amang a chun Chongnu toh hatah in aki ngai hun in hinla phat a hung chi chi in a hi leh ama ni kikah chun khenna ahung suoh khatan, Thangpi jong a lungleng behseh in hitin la hin ahin sa doh tai:

“Aw phatchisa ho koukit ka nuom in hinla kou kit din na gam vang la tai; lungdei toh ki tuoh a lenlai ni cheng sana leh dangka a choh ding hi jong le kei sangga chaga in cho pong katin, hinla cho jou ding hi leng ka nom e.

Aw guilhung joulou sangga keima mi lungsetna, ahah in ana diehset e sangga lungsetna hi, hoi kuom ah nang bang ka lungset aum kit diem?

Iki lungset lai nikho chun luonlhi luong cheng jong kipana luonlhi ahin, tun vang luonlhi luong cheng jong kipana luonlhi a suoh jou ta poi. Nang vang sangga genthei lhasetna luonlhi na chang tai!

Iki lungset lai in kamdam aw nem a lungset thimthu na lel cheng tun kei ding in kana puldouna ka chanlo ta e, theichang lhem bang nei lungsetna ka muonpi puong katin, nau bang kipah in ana nui puonge.

Dam sel in ka lhai, chi tan o chi mai tan nunlui din, nunglam ki heilou in pheiphung suon mai tan kisih lou hiel in, nang ngaiya ka kaa na luonlhi cheng nang a ding in vangphatna hi mai hen.”

Hitia Thangpi in la asah chu atah in ahin sa doh in akap doh tan ahi. Thanpi nu in jong Boi ipi ti nahim? Na mangse ham? Boipu iti na hi ham? tia Thangpi chu asukhah le Chongnu pa in ana ja in hitin ahin seipai tai “Tupa changkhat nang bep naki nei nuom in imu o ka tu” tin a imu kit tai.

Chongnu jong ahung khah leh a ni leh Thangpi ki houlim chu a jan hinla a imutso val jih chun lupna mun a chun thoudoh joulou in a imu lhu pei kit tai. Hichi jan chun Thangpi leh a nu vang jan imu thei talou vin ahah kho vah hun tai.

Ajieng in jingkah matah in Thangpi athou doh in amangchu a gel² leh lhase akisa in chuleh “Hepa nang beh ana dam nalai hileh chun tah in nupna chang jou hih jong leng jaan mang beh in nuopna chang jou na inge” tin ki lhaset toh lhisoh pum in lou lam ajuon tan ahi. Lou a lhun chun a jaan mang chu agel in aki gel buoi lheh jieng in ahi.

Thangpi nu jong ahung jieng thou vin Bu leh me ahuon min in, hinla Thangpi amel mulou jih chun apu kom a na tupa hoiya chi hiya? nang ho kom a hung ham kitia tuchan in jiengkah ka tho masang a apot chu inn ahung ki le nai hih e” tia asei leh apu pa jong chomkhat setpi lungdong tah in aki ngeiton chujou chun “janlhah a chuba itiba ham?” tin Thangpi nu chu ahin dong tai. Thangpi nu in jong “Jaanlhah a chu ba a jaan mang hel ham? iti ham lhase tah in atah in la ahin sa doh e…” tia asei leh Chongnu jong an ahuon min apa leh nu an ne dia ahin kou toh kituoh chet in “heni ka u Thangpi chu ipi ti ham?” tia adoh pei leh ani in jong na u Thangpi chu lou a jienglha hinte nang ho kom a hung ka hisah le tin adonbut in ahi.

Chujou in Chongnu ni (Thangpi nu) jong a ki le pai tai. Chongnu pa in “Boinu hung ta din, nang hi na moh ham² in na u Thangpi hi na suh lhaset hitei in te, tukal i ni te i gang te lunghol ding lhaset sah lou ding, ajih chu ni te kiti hi ei ho chon na dol a ilhun na ding te ahi” tin asei pih in ahi. Chongnu jong alungthim ah apa thusei chu ajahcha thim in hinla peltheilou chon na ngeidol thu a hi jih chun “Hepa ka loi hon ka u Thangpi toh ei dai tha jiuvin, nang ni bang a lom vai ikuon khom a leh nuom pien hita chu ati jiu vin ken jong loite ho a lou thei lou chu iba kilo ding ham kati jin thudang ima ka sei ji poi” tia asei leh Chongnu anu in jong anui sat in Boinu hung in bu ne doh utin vaikuon ding ki guong tau hite ati pih tai.

Chongnu in jong bu le me ahin thuh in, a ne uvin, bu neh pet chun Chongnu nu in hitin ahin sei e “Chongnu pa ichanu hila mo thit thet nailaiyin tun, itupa toh kicheng ta leh a ni nu lung a tuo jou mong ding hinam? ka lung akham pih e” tia asei leh Chongnu pa in jong “Ka heta hih e nangnu, nang minu in ichanu hi khankho nunkho na ha hil ding himei tan te” adonbut tai.

Chujou in Lou akuon tauvin nungah golhang ho jousen jong tuni Chongnu te lou kuon ding ihiuve aki tiuvin hiti chun Chongnu te lou lam juon in a hung ki lhon tou peh tauve. Chom khatset jou in khomol a kemdo ahin pha tauvin hinla Thangpi chu amel mu tah lou jih uchun nungah jouse chun Chongnu chu ahin hitin ahin tot kit uvin “Chongnu bang hin ijipa te hi inn a num tah a ki umsah jou ding hileh ijipa teu vin iti ei lungset da ding ham?” aki tiu vin ahi leh Chongnu jong ajachat set jih chun amai sen pih in, ima sei thei lou in achuom lang khat aven atouthim beh tai.

Nungah ho lah a chun Hohoi kiti khat aum in amanu chun loite ho nangho tah jong mi moh tot tot hih uvin mi jachat ding jong ihe pha ta pou ve” ati leh nungah ho chun Chongnu kom a chun loinu ana gelse hih in ati kit pai tau vin ahi. Chu in Chongnu jong aloi ho thusei jih chun aki oimo in “Loite ho akhoh hih e, i loiyin ei tot lou leh kon ba ei tot ding ham?” a le ti kit in ahi. Chu jouvin Chongnu te lou lam juon in aki pat doh kit tau vin ahi.

Chomkhat jou in Chongnu te lou mun aga lhung uvin, Thangpi in jong Chongnu te lou a chu jiengkal in mongse se di ho jouse ana sep chaiyin, lel thim tah a buh sung a ana imu in ahi.

Lomvai kuon ho jong lou a hung lhung uvin Thangpi kom a chun hitin ahin sei tauve “Mi vang apute lunghol a hiti jieng golhang dang se² kigel pha ute” tin aki dai uvin a eu lah² jieng uvin ahi. Chu jou vin Thangpi in jong bu a ne in, aneh jou in, Na atong pai ngal un ahi.

Sunkim in sun tou abol un nungah golhang ho jouse chu Chongnu pa in kichol tauvo, kichol phat a hi tai tin aki cholsah tau vin ahi. Thangpi chu amutsuoh in Buh ning khat a chun a imu lhu den tai. Chomkhatset jou in sun tou jong aki chai tan, Chongnu pa in katupa chu jiengkal apat jienglha ahi jih a chu lel inte tin Thangpi chu num tah in thoukhang lou vin a imut densah tauvin ati tai.

Hichun sun a chun Thangpi in mang khat ahin nei kit in amang a chun Chongnu te lou a meibuol/jaangmei (Fog) in ahin tuom in, Thangpi jong a ki hei le le in ahin leh a ning lang khat a hin apa ahin mu in, hichun ama in jong “hepa itia kei leh kanu bou nei dalhah a genthei tah a pa nei lou a hinkho ni mansah ham? tin lhase tah in apa chu adong tan ahi. Chu in apa in jong Chapa tuni na pute lou a lomvai kuon nahi thou doh in na loite jouse in na atong pan kit tai thou dou loiyin na pu te lung hol them in” tia asei leh Thangpi jong ha pen a hung pen leh ahung peng khang in, atah a hung pengjah jeng chu lomvai kuon jouse chun ipi thu um hitam tin buh lang chu a hin del lut uvin Thangpi kom a chun ipi ti na him tin ahin dong tauve. Chu in Thangpi in jong “Assshh loite ho ka imut na num hih a le hi bou ve” tin ama jong na tong ding ahung ki pan doh pai ngal tan ahi.

Sun nilhum in atoh ngei bang in Thangpi in jong na atong in, pontho tah a natong a hi jih un nilhah chiphat hi phat jong ana heimil dehchet uvin ahi. Nungah golhang ho jouse jong aki hou un, tuni ina toh uvang a nuom mong² e aki tiuvin ahi.

Nilhah in Chongnu te inn a ahung khom kit un, pam a chun lhum mei atih un ana ki hou lim² un a hi leh Thangpi leh a nu jong ahung kholai leng hun in ahi. Hichun inn sung ah alut hun janlhah a amang a lhase tah a laa asah a chu sun a amang a apa amu thu chu Thangpi in apu (Chongnu pa) kom ah asei pih tan a hi leh Chongnu pa chun “Hmmm… tupa na pa chu mi pontho tah ahin chuleh eina khohsah val behseh un athi jou nung a jong nang napu kei ima cha hi hih jong leng ka lou a na hung kuon a na natoh chu na pa lha in jong na pachat mong² a hi, hithei hi hen lang na tong lah a chun jau inge” tia chu tha num hi ding hi chum me tin adonbut tai.

Chu in Thangpi in a hi leh Hepu janlhah ka mang a la kasah a hita ka um chu ipi ti hin tem? tia adoh le tupa lungkham hih in na mang chu mang pi hipon te…tin aseipih pei in…. Chongnu toh pam lang na loiho lah a khun ga tou hun tan atipih tai.

Nungah golhang ho chun Thangpi leh Chongnu chu ana tot kit un tuni lhah pite pute toh inn sung a ki houlim na chu num inte atiuvin aki dai eu lah² jieng uvin ahi. Hitichun aki dai un, aki hou un num sa tah in aum uve. Chom khat jou hin jan a sot kit tah phat in angeima bang in golhang hon jong nungah ho chu a inn chieh uva aga thah un, aki jan cholduo chieh tauvin ahi.

End of Part 2

Previous articleAW KAPIENNA THINGLHANG LEH SENGUOL NGEI-I
Next articleNGAILUT AHILOULEH LUNGSET KITIHI THINA BANGA THAHAT TAH AHI